samsunpdr.org

samsunpdr.org

Çocuk suçlarında Rehberlik personeli yasal süreç ve sorumluluğu

Çocuk suçlarında Rehberlik personeli yasal süreç ve sorumluluğu
Ekim 06
17:32 2017

Çocuk suçları ile meslektaşlarımız öğrenci v veli görüşmeleri sırasında sıkça karşılaşmaktadır. Türk Ceza kanununa göre bu suçları bildirmek Vatandaşlık görevidir. Aşağıda belirttiğimiz açıklamalar, Psikolojik Danışmanlar, rehberlik personeli ve öğretmenler için klavuz niteliğindedir. Süreci yasal ve doğru olarak sürdürmek hem suça masuz kalan çocuğa ve halkımıza karşı bir insani sorumluluktur, hemde mesleki ve kişisel olarak yasal sorunlar yaşamanızı önleyecektir.

GİRİŞ

*765 Sayılı TCK. nun aksine 5237 sayılı TCK çocuğun tanımını yapmıştır. Buna göre henüz on sekiz yasını doldurmamış kişi çocuktur.

*0-12 yas grubu,

*12-15 yas grubu ve

*15-18 yas grubu olmak üzere üç yaş grubu ön görülmüştür.

ÇOCUK SUÇU VE CEZA SORUMLULUGU

Kanunun 31 inci maddesinde Ceza ehliyeti konusunda suçun işlendiği tarihte bulunan yaş itibarıyla

*Ceza sorumluluk yaşı 12 yaşın doldurulmasından itibaren başlatılmış

* ikinci grup da bulunan (12-15) çocukların işlediği iddia olunun fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı sorumluluğu kabul edilmiş ve bu sorumluluğun ceza hukuku bakımından indirimli ceza uygulaması olduğu belirtilmiş,

* üçüncü grubu oluşturan (15-18)çocukların cezai sorumluluğu prensip olarak kabul edilmiş, ancak; indirimle ceza uygulamasına tabi tutulmuştur.

SUÇTAN ZARAR GÖREN ÇOCUK KİMDİR?

Mağdura göre daha geniş bir kavramdır.

Bir suçtan dolayı zarar görenleri de kapsar.

*Doğrudan

*Dolaylı

*Bir suçtan doğrudan zarar gören çocuktur. Yani suçun mağduru olan çocuk, suçun konusu olan davranışın etkisini doğrudan kendisinde hisseden çocuktur

*Çocuk aşağıdaki durumlara maruz kalıyorsa mağdur kabul edilir.

*· İhmal veya istismara uğradıysa,

* · Şiddet görüyorsa,

*· Eğitime devam edemiyorsa,

* · Anne-babayla görüşemiyorsa,

*· Çocuk ticaretine maruz kalıyorsa,

*· Fuhuşa ve pornografiye maruz kalıyorsa,

*· Kötü koşullarda çalıştırılıyorsa,

*· Çalıştırılmaması gereken yaşta zorla çalıştırılıyorsa,

*· Dili, dini, ırkı, cinsiyeti sebebi ile ayrımcılığa uğruyorsa.

 

İhmal ve İstismar Türleri Nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü şu şekilde tanımlamaktadır:

*“Sorumluluk, güç ve güven ilişkileri ortamında, çocuğun sağlığına, hayatiyetine, gelişimine veya saygınlığına mevcut veya potansiyel zarar vermeyle sonuçlanan, bütün şekilleriyle fiziksel ve duygusal kötü muamele, cinsel suistimal, ihmal veya ihmalkar muamele, ticari ve diğer sömürülerdir” (WHO, 1999, s.15)

Cinsel İstismar
çeşitleri nelerdir?

*Temas içermeyen (seksi konuşma, teşhircilik),

*Röntgencilik,

*Cinsel dokunma (cinsel organlara dokunma),

*Oral seks (oral-vajinal, oral-penil, oral-anal),

*Interfemoral ilişki (çocuk bacakları arasına penisin yerleştirilmesi),

*Cinsel penetrasyon (anal, genital, parmak, cisim),

*Cinsel sömürü (pornografi ve çocuk fuhuşu).

MAĞDUR ÇOCUKTA GENEL SEMPTOMLAR

*Yalnızlık ve korunmasızlık hissi

*Öğrenme güçlüğü

*Davranış problemleri

*Yaşıtlarıyla ve çevreyle iletişimde başarısızlık

*Ölüme kadar varabilen sağlık problemleri

*İlgi görebilmek için sağlık problemi yaratma eğilimi, sürekli fiziksel problemler

*Gelişim geriliği

*Yemek istifleme alışkanlığı

*Eşya ve madde bağımlılığı

*Duygulanım problemleri

ŞİKAYET VE İHBAR KAVRAMI

Şikayetçi ne demektir?

*Bir suç nedeniyle yetkili makamlara şikayette bulunan kişiye şikayetçi denir. Şikayetçi suçtan zarar gören kişi olmalıdır. Şikayet tabi olan suçlarda suçtan zarar görmeyen kişinin ihbarı geçersizdir.

*İhbar eden ne demektir?

*Bir suç nedeniyle yetkili makamlara soruşturma açılması için bilgi veren kişi ihbar edendir.

* İhbar eden kişi yetkili kişilere suçla ilgili bilgi vermekle suç duyurusunda bulunmuş olur.

İhbar edenin suçtan bizzat zarar görmesi aranmaz.

*İhbar, şikayete tabi olmayan yani kamu davasının açılmasını gerektirecek suçlarda geçerlidir.

İHBAR

*Olaya ve duruma tanık olan kişiler (komşu, akraba, vb.)

*Olaya ve durumu fark eden ,öğrenen kişiler

*Okul&Kurum yönetimi

*Psikolojik Danışmanları

*Öğretmenler

*Personel

*Çocuğun arkadaşının ailesi

İşlenen suçtan bir şekilde haberi olan herkesin bu bildirimde bulunması gerekir.

Aksi halde suça iştirak ve gizlemekten sorumludurlar.

TCK 279:

 Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İhbar sadece idare veya Psikolojik danışman tarafından yapılmaz. Karşılaşan herkes anında ihbar etmekle yükümlüdür aksi halde suçludur.

 

İHBAR SÜRECİ VE TUTUM

*Suç istismar durumlarında çocuğun beyanının doğruluğu sorgulanmadan, beyanı esas kabul edilerek süreç yürütülür.

* Görüşme yapan kişi çocuğun anlatımı sırasında olaya ilişkin meraklı bir tutum içinde detayları öğrenmeye çalışmaz, hayret, üzüntü, öfke gibi duygusal tepkiler göstermez.

*Uygulanacak süreç ve gerekçeleri uygun terapötik ve empatik ilişki kurularak anlatılır.

Suç durumu ile karşılaşan,öğretmen, psikolojik danışman ihbarı çalıştığı kurum idaresi ile birlikte yapması. Suçu işleyen kişinin ihbar edene karşı kişiselleştirmesini önleyeceği gibi güvenlik boyutunda tehdit ve saldırıya maruz kalmasını önleyecektir.

Bu bakımdan bilgiye ulaşan personelin ihbarı kurum müdürü ile birlikte yapması önemlidir.

BİLDİRİLECEK BİRİMLER

* İlgili okul Müdürlükleri

* Polis merkezleri,

* jandarma karakolları

* Sağlık kuruluşları

* Cumhuriyet Savcılığı

*  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri

* Alo 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı) *

Okul Yönetimi ve suçu fark eden görevlinin yapacağı işlemler.

*Çocuğun beyanını tutanak altına alır.

* Türk Ceza Kanununun 279. maddesi gereğince bildirimler adli ve kolluk birimlerine ivedi bir şekilde yüz yüze ya da telefon yoluyla yapılır. (Tutanak altına alınır.)

*İhbar,  hiyerarşi gözetilmeden bireysel yapılabilir.

ancak kurumsal yapılması ihbar eden kişiyi korumak adına önemlidir.

*Bildirim sürecinde ailenin onayı aranmaz. (Bilgi verilir)

*Bildirim sonrası süreçler hakkında çocuk bilgilendirilir. (Psiko-sosyal destek verilir)

KURUM SORUMLULUĞU

Suç ilgili personel tarafından tutanak ile bildirildiğinde;

KURUM MÜDÜRÜ;

Sorgulamadan ,doğruluğunu araştırmadan ,çocukla uygun değilse görüşmeden Çocuk istismar merkezi veya savcı aranır.

İhbar  saati, içeriği ve  kiminle görüşüldüğü tutanak altına alınır.

Gelen polis ve görevliler ile görüşme tutanak altına alınır.

İlçe Milli Eğitim Müdürü bilgilendirilir( Telefon veya yüz yüze)

Bütün tutanakların bir örneği üst yazı eşliğinde kapalı bir zarfa konularak gizli ibaresi ile bizzat Kurum müdürü tarafından bağlı bulunduğu ilçe Milli eğitim Müdürüne ulaştırılır.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

*Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Yönetmeliğine göre her durumda Görüşme ve psikolojik danışma kayıtları gizlidir

*Olay vaka boyutu ne olursa olsun paylaşılmamalıdır. Çoğaltılamaz, verilemez , anlatılamaz.

*Hiçbir makam tarafından istenemez ve verilmesi suçtur.

*Durum tutanak veya dilekçe ile ayrıca tanzim edilmelidir.

*Sözel veya yazılı  savcı ve hakim dışında kimseye  anlatılmamalıdır.

*Anlatmasını isteyen yöneticiler bunu resmi  istemek zorundadır.

*Psikolojik Danışman sadece ihbar boyutundadır.

*Resmi yazıları taşımak, mağduru ilgili kurumlara götürmek ,dava ve süreçle ilgilenmek görevi değildir.

GİZLİLİK

*Konuyla ilgili kişiler tarafından bilgiler asla

*Öğretmenler

*Öğrenciler

*Başka kişiler ve kuruluşlar,

*medya ile paylaşılmamalıdır ve

TCK na göre suçtur.

 İLGİLİ ÇOCUĞA KARŞI TUTUM

*Çocukla bu süreçte , Sadece psikolojik danışman ,Savcılık ile çocuk istismar merkezi görevlileri görüşebilir.

(Okul idaresi , öğretmenler ve başka yetkililer konuyla ilgili görüşmez.)

*Öğrenci herhangi bir yere götürülmez.

*Sürekli sorgulanmaz, çok soru sorulmaz, bir yerde odada bekletilmez.

*Anormal bir durum ve travma etkisi yaratacak davranışlardan kaçınılır.

*Günlük  okul ve çevre yaşantı süreci aynen sürdürmesi sağlanır.

TUTANAK ÖRNEĞİ

TUTANAKTIR

12/06/2016 Tarihinde Saat 11:00 da Okulumuz Rehberlik servisinde yapılan görüşme veya Psikolojik danışma esnasında öğrencimiz 8/A Sınıfı öğrencimiz  Aslı…  komşusu …… tarafından 15 gün önce evlerinde kendisine zorla cinsel&saldırgan&şiddet amaçlı davranış yaptığını belirtmiştir.12/06/2016

………………

Psikolojik Danışman

NOT: Tutanakta yorum, kişiselleştirme, analız ve değerlendirme olmaz sadece vaka kaydı ve tespiti vardır.

 

SONRAKİ SÜREÇ

*Polis ihbar geldiğinde önce ihbarın doğru olup olmadığını değerlendirir.

* Sonra adrese gidip çocukla ya da ilgili kişilerle görüşüp daha sonra da savcıya durumu aktarır.

** Acil durumlarda (darp, hayati tehlike, taciz, tecavüz, zorla evlendirme vb.) öncelikle çocuğun ifadesine başvurulur. Çocuk savcılık kararıyla derhal koruma altına alınır ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bakım ve gözetim altına alınır.

** Acil olmayan durumlardaysa, karakolun ilk işlemlerini takiben gerekli görüldüğü taktirde, durum savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından yapılan ev, okul ziyareti vb. incelemeler sonucu bir rapor yazılır.

*TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ

İSTİSMAR SUNUMU

İlgili Konu  Sunum linki(Bu sunumu Öğretmen ve idarecilere sunmanız önemlidir.)
https://drive.google.com/open?id=0B1hdoapYhyprZ1EteE1XT1JGQzQ

 

AYRICA

Çocuk İstismarını Belirlemede Yardımcı İpuçları

Çocukta Duygusal İstismar Uyarı İşaretleri:

 • Sosyal olarak geri çekilme, bir şeyi yanlış yapma konusunda aşırı kaygı
 • Depresif ruh hali
 • Kendine veya etrafa zarar verici davranışlarda bulunma
 • Davranışlarında değişimler (uyku düzeni, yemek düzeni,pasifleşme, ağlama krizi veya öfke nöbetleri, okul başarısında düşüş vb.)
 • Ebeveynlerine veya bakım veren kişiye bağlanamama
 • Yaşından büyük bir yetişkin gibi davranma (diğer çocuklara bakmak vb.) veya yaşından küçük bir çocuk gibi davranmak (parmak emme, altına kaçırma,karanlıktan korkma vb.)
 •  Duygusal gelişim, Fiziksel gelişim, bilişsel gelişimde gerileme

Çocukta Fiziksel İstismar Uyarı İşaretleri :istismar-bolgeleriyaralanma-bolgeleri

 • Sıklıkla açıklanamayan yara, kesik,yanıklar, morluklar vb.
 • Sürekli tetikte olma, dikkatli olma (Kötü bir şeyin olmasını bekleme )
 • Yaralanmaların normal kaza bölgelerinde olmaması
 • Yaralarda kemer , el izi veya sigara izinin olması
 • Başkaların normal fiziksel dokunmalarından (öğretmenin sırtını sıvazlaması vb.) ani şekilde kaçma veya tepki verme
 • Eve gitme korkusu, eve gitmek istememe (veya okula vb.)
 • Yaralarını gizlemek için mevsime ve ortama uygun olmayan kıyafetler seçme
 • Fiziksel İstismara işaret edecek yaralanma bölgeleri : boyun, yüz, sırt, kalça, bacakların üst ve arka kısımları, cinsel bölge.

Çocukta İhmal Edilme Uyarı İşaretleri:

 • Kıyafetlerinin kirli , küçük, mevsime uygun olmaması
 • Öz bakımın olmaması ( yıkanmama, kirli saç, koku vb.)
 • Tedavi edilmeyen hastalığın/yaraların olması
 • Güvenli olmayan alanlarda bir yetişkin olmadan bulunması, yanlız bırakılması
 • Okula veya olması gereken yerde devamsızlığının fazla olması, geç gelme sıklığının fazla olması
 • Açlık
 • Diş sağlığının sağlanmaması
 • Yemek/kıyafet çalma

Çocukta Cinsel İstismar Uyarı İşaretleri:

 • Yürüme veya oturmada güçlük
 • Cinsel bölgede yaralanmalar
 • Cinsel bölgede kaşınma veya ağrı şikayetleri
 • Yaşına ve gelişimine uygun olmayan cinsel konular hakkında bilgisi olması veya merakının oluşması
 • Belirli bir durumu veya kişiden uzak durmak için aşırı efor sarfetmesi, güvendiği bir kişi yanında olmadan gitmek istememe
 • Fiziksel aktivitelerden uzaklaşma
 • Arkadaşları arasında üstünü değiştirmek istememesi (Beden eğitimi vb.)
 • 14-16 yaş (her ülkeye göre değişiklik göstererek) altı hamilelik veya cinel yolla buluşan hastalık
 • Evden/dersten vb. ortamdan kaçma

Not! : Duygusal İstismar diğer istismar çeşitleri ile birlikte sıklıkla görülmektedir.Bununla birlikte uyarı işaretlerinin sınıflandırılmaları esnektir.Bir tür istismarda (örn.cinsel istismar) görülen bir belirti sadece o tür istismara ait değildir(örn. bir kişiden uzak durmak için efor sarf etme diğer istismar türleri içinde geçerlidir).Genel olarak istismar belirtileri kesişmektedir.

Etiketler
Paylaş

Yazar hakkında

samsunpdr

samsunpdr

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi

İlgili Gönderiler

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Şu anda hiç yorum yok, bir tane eklemek ister misiniz?

Bir yorum yaz

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir.

[ultimatemember form_id=4523]

Eğitimler

#Eğitim: Yaratıcı Drama
#Eğitim: Oyun Terapisi
#Eğitim: Stanford Binet
#Eğitim: WISCr
#Eğitim: Resim Yorumlama
previous arrow
next arrow
Slider

Takvim

Kasım 2018

Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • #Eğitim: Oyun Terapistliği
18
 • #Eğitim: Oyun Terapistliği
19
20
21
22
23
24
 • #Eğitim: Yaratıcı Drama
25
 • #Eğitim: Yaratıcı Drama
26
27
28
29
30

Fotoğraflar

Something is wrong.
Instagram token error.
Daha Fazla

İletişim

(362) 999 1090 - (533) 151 7470
Çiftlik Mah. Lise Cad. No:32 B Blok Kat:3 Daire:3 55060 İlkadım/SAMSUN
Pazartesi.....:
Salı.............: 12:00–18:00
Çarşamba...: 12:00–18:00
Perşembe...: 12:00–18:00
Cuma..........: 12:00–18:00
Cumartesi...: 09:00–15:00
Pazar..........: 09:00–15:00