samsunpdr.org

samsunpdr.org

Mesai Dışı Toplantı Eğitim ve Seminerler Usulsüzdür!

Mesai Dışı Toplantı Eğitim ve Seminerler Usulsüzdür!
Mayıs 10
00:00 2016

Mesai Dışı Toplantı Eğitim ve Seminerler Usulsüzdür!

Psikolojik Danışman veya öğretmenler gönüllü olmadığı takdirde mesai dışı toplantı, eğitim, seminer görevi verilemez; verildiği takdirde buna itiraz hakkı vardır! Üstelik mesai dışı görevler için ayrıca ek ders ücreti verme zorunluluğu vardır.

Psikolojik danışman ve öğretmenlerin katıldığı, toplantı, seminer,konferans,toplantılar görevden sayılır ve mesaidir. Bu görevlerin mesai dışı saatlere konulması usulsüzdür ve mahkeme kararlarıyla bağlanmıştır.

Yapılacak faaliyetler mesai süresince yapılmalı veya memurun gönüllü isteğine göre uygğulanmalıdır.Memuru istek dışı mesai saatleri dışında mecbur tutarak çağırmak kanun ve mahkeme kararlarına göre yanlıştır. Arkadaşlarımızın buna itiraz etme hakları ve her türlü yasal sürece başvurma hakları vardır.

Öğretmenlere ve memurlara mesai dışı görev verilmesi kanun ve yönetmelikleri bilmeyen, mevzuata hakim olamayan idareciler tarafından sık sık istismar edilen bir konudur. Mesai dışı, keyfi, konferans salonu doldurmak, hatta iftar yemeğine katılımı mecburi tutmak gibi bir çok görev alanları dışında uygulamalara ilgili yönetmelikleri kullanarak memurlar ve öğretmenlerin katılımı mecburi tutulma uygulamalarına şahit olmaktayız.

Bu konuda kanunlar ve yönetmelikler açık olduğu gibi usulsüz uygulamalar ile ilgili bir çok mahkeme kararı mevcuttur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Öğretmenlerin iç hizmet yönetmeliklerine göre branşlarına göre 30 ile 40 saat arasında dır. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir. Ayrıca Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir. Devlet memurlarının, öğretmenlerin mesai saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenmiş olup yine öğretmenlerin branşlarına göre mesaileri iç hizmet yönetmeliklerine göre ayrıntılı olarak belirlenmiştir.Mesai dışı görevler için yine; burada net olarak belirtildiği gibi toplantıların çalışma saatleri ve günlerinde yapılacağını açıkça belirtmektedir.

Madde 69 – (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve yerel kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az beş gün önceden bir yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır.

1- Memurlara ve Öğretmenlere Mesai belirleme yetkisi Bakanlar kurulu illerde ise valilerin yetkisi dahilindedir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti” başlıklı 100. maddesindeki; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur.” hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

2- Mesai saatleri dışında görev verilmesi seminer veya konferans verilmesi tebligat usül ve yönetmeliklerine göre en az bir hafta önceden duyurulması İvedi acele görevler dışında (İvedi görevlerin konferans ve yemeklerin olmadığı kesindir. İvedi görevlerin ne olacağı yine kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.) gerekmektedir.
Madde 69 – (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve yerel kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az beş gün önceden bir yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır.
Bilgi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html

3-Bu şekilde görevlendirmeler için izin ve ek ücret hakkı doğmaktadır.
Görüldüğü gibi mesai dışı görevlendirmeler için vali kararı gerektiği gibi mesai düzenlemeleri bakanlar kurulu karına bağlıdır.bunun yanında bu tür görevlendirmeler istek dahilinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca en az bir hafta önceden tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Oğuz ÖZAT
 Türk PDR-Der
 Samsun Şube Başkanı

NOT: Bunun ile ilgili mahkeme kararları aşağıda bulunmaktadır.

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi tarafından Burdur İl’inde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00’ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açılmıştır. Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E., 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli karar ile işlemin iptaline hükmedilmiş olup; kararın gerekçesinde, ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları belirtilmiştir. Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E., 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı aşağıda ekli dosyalar bölümünden indirebilirsiniz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103. maddesindeki; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre öğretmenlerin tamamına resen seminer,konferans vermek.Hatalı bir uygulamadır Sadece istekli olanlar tespit edilrek bu görev verilir. Bu tür faaliyetlere öğretmenleri özendirmek ve katılımı sağlamak içinse katılanlara teşekkür ve benzeri belgeler verilebilir. Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre bu tür bir görevlendirilme yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Mesai saatleri dışında yapılan eğitim öğretim için ek ders verilir mi?Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesinde fazla çalışma karşılığında memurlara her 8 saat için 1 gün izin verilir denilmektedir.

Bu uygulama mesai saatleri dışında yapılabilir. Ancak, bir şartla… Bu da ek ders karşılığı ödeme verilmesi halindeİl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri derslerin aksamaması için semineri mesai saatleri dışın kaydırmıştır. Fakat seminere katılan öğretmenlere ek ders ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda daha önce verilen mahkeme kararı aşağıdadır.

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde, öğretmenlere eğitim öğretimi aksatmamak adına resen seminer verilmesi yürürlükteki mevzuatlara aykırılık oluşturmaktadır.

Şöyle ki;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Çalışma Saatleri”başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti” başlıklı 100. maddesindeki; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur.” hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103. maddesindeki; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre öğretmenlerin tamamına eğitim öğretimi aksatmamak adına mesai saatleri sonrası resen seminer verilemez.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre bu tür bir görevlendirilme yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Ayrıca Benzer bir konuda Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi tarafından Burdur İl’inde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00’ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açılmıştır. Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E., 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli karar ile işlemin iptaline hükmedilmiş olup; kararın gerekçesinde, ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları belirtilmiştir.

Isparta İdare Mahkemesinin 2011/298 E., 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı için tıklayınız.

Mesai saatleri dışında yapılan eğitim öğretim için ek ders verilir mi?

Hiçbir öğretmen seminere katılmaktan dolayı rahatsızlık duymayacağı gibi, seminerlerin faydasından da şüphe duymamaktadır. Ancak sorun olan konu; seminerin yapılacağı saatlere ilişkindir. seminerler mesai saatleri dışında akşam saatlerinde yapılmaktadır.
Şimdi İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine soruyorum:
1-Sizin için devlet memurlarının çalışma saatleri hiçbir anlam ifade etmiyor mu?
2- Akşama kadar ders görevini yerine getiren öğretmenin ilgili saatlerde bu seminere katılması halinde yeterince dinlenemeyeceği, dolayısı ile bunun bir gün sonraki eğitimi olumsuz etkileyeceğinin acaba farkında mısınız?
3-Bu saatlerde verilen seminerden ne kadar verim beklemektesiniz?
4-Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesinde fazla çalışma karşılığında memurlara her 8 saat için 1 gün izin verilir denilmektedir. seminere katılacak olan öğretmenlere izin vermeyi veya ücret ödemeyi düşünüyor musunuz?
5-Yoksa ben yaptım oldu mantığı ile mi hareket ediyorsunuz.
Teşekkür ediyor, bütün öğretmen arkadaşlara saygılarımı sunuyorum.

Bu uygulama mesai saatleri dışında yapılabilir. Ancak, bir şartla… Bu da ek ders karşılığı ödeme verilmesi halinde

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri derslerin aksamaması için semineri mesai saatleri dışın kaydırmıştır. Fakat seminere katılan öğretmenlere ek ders ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda daha önce verilen mahkeme kararı aşağıdadır.

Ahmet KANDEMİR

Ekler:
Mesai Dışı Eğitim İçin Ek Ders İsteği Dilekçesi: https://drive.google.com/open?id=0B1hdoapYhyprWTVaQ3FYdVNYSzQ

Isparta Bölge İdare Mahkemesi Kararı: https://drive.google.com/open?id=0B1hdoapYhyprQXQtVEQ0aVE4Vjg

Sivas İdare Mahkemesi Kararı: https://drive.google.com/open?id=0B1hdoapYhypremlTVzViZnlNVms

 

About Author

Oğuz Özat

Oğuz Özat

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi Başkanı

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Only registered users can comment.

[ultimatemember form_id=4523]

Takvim

Ocak 2022

Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fotoğraflar

Please check your feed, the data was entered incorrectly.

İletişim

(362) 999 1090 - (533) 151 7470
Çiftlik Mah. Lise Cad. No:32 B Blok Kat:3 Daire:3 55060 İlkadım/SAMSUN
Pazartesi.....:
Salı.............: 12:00–18:00
Çarşamba...: 12:00–18:00
Perşembe...: 12:00–18:00
Cuma..........: 12:00–18:00
Cumartesi...: 09:00–15:00
Pazar..........: 09:00–15:00