samsunpdr.org

samsunpdr.org

Rehberlik Kursları Hukuksuzdur

Rehberlik Kursları Hukuksuzdur
Aralık 29
15:32 2017

Rehberlik Kursları Hukuksuzdur

Milli eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü 2018 yılı Hizmetiçi kurs programında, kursiyerlerin özel okullardaki rehberlik hizmetlerinde çalışabilmeleri sağlayacak rehberlik sertifika kursları açmıştır.

Bu kurslara eğitim fakültesi mezunu dahi olmayan felsefe, soyoloji bölümleri ile Halk eğitim öğretmenliği bölümlerinden mezun, özel okullar ile sözleşme yapmış kişiler katılabilecektir. 9 ayrı kurs programında yaklaşık 2000 kursiyer alınması planlanmaktadır.

Programda kursların amacı ‘özel öğretim okullarının ihtiyacı olan ve karşılanamayan rehberlik personelinin sağlanması’ olarak açıklanmıştır.

Bilindiği gibi dershanelerin kapatılması sonrasında özel okullar yaygınlaşmıştır. Ak Parti hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı özel okulları yaygınlaştırmış teşvikler sunmuştur.

Özel okulların öğretmen personel istihdamı bu yönde artmıştır. Özel okul yaygınlaşması halen meb açılamalarına göre %12-14 düzeyindedir.

Bu bağlamda ;

 

AÇILAN REHBERLİK KURSLARI VE BURADAN SERTİFİKA ALAN PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASI HUKUKİ DEĞİLDİR.

 

Bu okullar, Milli Eğitim Bakanlığı’ nda Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak çalışmaktadır. Devletimiz kanunları Milli Eğitimde devlet okullarının tabi olduğu kanun ve yönetmelikler yanında, Resmi Gazetede yayımlanan 20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Özel Öğretim Yönetmeliğine tabi olarak eğitim ,öğretim faaliyeti yürütmektedir. Bu çerçevede okulların personel ihtiyacı özel öğretim yönetmeliğinin kurumlarda görevlendirilecek personel başlığı altında Madde 25;

4) bendinde ”(Değişik:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen,”

5) bendinde ”(Değişik:RG-3/7/2016-29761) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,

maddesine göre yapılması hükme bağlanmıştır. Aynı zamanda özel okullarda çalışacak öğretmen için  Milli eğitim müdürlüklerine izin başvurusu yapılması izin verildiği takdirde çalışması mümkündür.” hükmü vardır.

Çalıştırılacak rehberlik personeli için ise Özel öğretim kurumlarının yükümlü olduğu talim terbiye kurulunun  Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan  20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Kurul kararına göre branşlar ve  okutulacak dersler belirlenmiştir buna göre okullar ve özel öğretim okullarında rehberlik kadrosunda Eğitim Fakültesi  Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programları ile Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olup Pedagojik formasyon sertifikası alan mezunlar çalışabilmektedir.

Özel öğretim okullarının Rehberlik hizmetlerinde bu iki program mezunu dışında bölümlerden mezun personel çalıştırması yasal olarak mümkün değildir.

Meb Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluğunda açılan Rehberlik kursları ve amaçları  ilgili yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca Devlet Memurları Kanunu Madde’ e göre 3) Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır, tanımı bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 399 sayılı KHK’da gerekse 1982 Anayasa’sında liyakat sistemine ilişkin çok sayıda düzenleme ve madde bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı temel kanunu ve bir çok kanuni düzenlemede liyakat ilkesi ve uzmanlık aranması hem yasal zorunluluk hem de eğitimin özel ve genel hedeflerine uygun birey eğitiminde önemli bir şarttır.

Yukarıda belirtilen hususlar dahilinde  Milli Eğitim Bakanlığı’ nın 2018 yılı içerisinde özel okullarda rehberlik personeli olarak çalışmasını sağlayacak rehberlik kursları ve bu kurslarda sertifika alacak personelin özel okullarda çalıştırılması hukuki olarak yasal değildir.

Bakanlığın kurs açma gerekçesi olarak sunduğu ‘özel okullarda rehberlik kadrosunda çalıştırılacak personele ihtiyaç olduğu’ gerekçesi ise hukuki olarak hatalıdır. İlgili Hizmeti yürütecek hali hazırda 2015 mezunu 2000, 2016 mezunu 4000, 2017 mezunu 7000 PDR ve 2000 kadar pedagojik formasyon almış psikoloji mezunu tahmini olarak toplam 15.000 uzman atanamamıştır ve  özel okullarda çalışmak amacıyla iş aramaktadır, asgari ücreti dahi kabul etmektedir. Bu mezunların özel sektörde çalışabileceği yegane kurumlar özel okullardır.Ayrıca 2018 haziran ayında 7000 pdr mezunu ve bir o kadar psikoloji mezunu daha olacaktır ki özel kurumlarda Rehberlik hizmeti yürütmek için eğitim almış uzman mezunu olarak  toplam rakam 30 binlere ulaşacaktır. Belirtilen bu rakamlara bakıldığında Bakanlığın kursları açma gerekçesi yasal olarak hatalıdır.  Açılacak kurslar nedeniyle hizmete dönük eğitim alarak mezun olmuş uzmanlar mağdur olacaktır.

 

AÇILAN REHBERLİK KURSLARI HİZMET BOYUTUNDA İSE

Rehberlik kurslarına alınan personelin Eğitim Fakültesi mezunu dahi olmamasının yanında açılan kursların içeriği ve saatinin bu hizmeti yürütmeye yeterli yetkinliğe ulaştırmayacağı da kesindir. Öğrencilere eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetlerine donanımsız, yetersiz personel verilmesi nedeniyle gerek rehberlik gerekse Ruh sağlığı kapsamında olan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin doğru ulaştırılması  mümkün görünmemektedir. Hizmetin sonuçları, birey ruh sağlığı ve yaşantısına etki edeceğinden yetersiz personelin bireyde kalıcı kişisel zararlar vermesi olasılığı yüksektir.

Özel Öğretim kurumlarında Rehberlik hizmetlerinin 10 Kasım 2017 tarihli Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ ne göre yürütülmesi hükme bağlıdır.

Yönetmeliğin MADDE 4 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik hizmetleri; kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini amaçlar.

ve

Alanlarına göre rehberlik hizmetleri, MADDE 6; Birey sayısına göre rehberlik hizmetleri MADDE 7; Öğretim kademelerine göre rehberlik hizmetleri MADDE 8 ; Bireyi tanıma MADDE 9; Psikolojik ölçme araçlarının uygulanması MADDE 10; Yönlendirme ve yerleştirme, MADDE 11;Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri,MADDE 12; Danışmanlık tedbiri uygulamaları,MADDE 13; Aile rehberliği MADDE 14, te belirtilen hususlarda sorumlu olacak ve görev yapacaktır.

Rehberlik öğretmeninin görevleri başlıklı bölüm madde 34 te ise görevleri ayrıntılı belirtilmiştir.

Rehberlik hizmetleri yönetmelikler ve ilkeleri doğrultusunda profesyonel uzmanlık isteyen bir alandır.

Bu hizmeti yürütecek personelin yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’ nın isteği üzerine Yüksek Öğrenim Kurumlarında Psikolojik danışma ve Rehberlik Bölümü YÖK tarafından açılmıştır. İlgili lisans programında  4 yıllık eğitim verilmektedir. Görüldüğü üzere okullarda rehberlik Hizmetlerini yürütecek uzmanlar 4 yıllık eğitim sonunda bu hizmeti yapmaya uygun yeterlilik ve yetkinliğe ulaşmakta iken, 30 günlük kurs ile rehberlik hizmeti gerçekleştirecek personel yetişmesi mümkün değildir.

Verilecek hizmet Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin geleceği olan çocuklara sağlanacaktır. Bu bağlamda hata yapmak, çocuklarımızı ehil ve yetkin olmayan kişilere teslim etmek toplum menfaatlerini ve milletimizin geleceğini etkileyecektir. Bu nedenle açılan kurslar hizmete dönük olarak uzmanlık ve liyakat için yetersiz süre ve içeriğe sahiptir.

 

 BAKANLIĞIN BU KURSLARI AÇMA GEREKÇESİ GÖSTERDİĞİ İHTİYAÇ GERÇEKTEN VAR MI?

Yukarıda bahsedildiği üzere Özel eğitim kurumları rehberlik hizmetlerinde çalışan ve çalışacak mezun uzman sayısı 2018 Haziran rakamları ile 30.000 düzeyine ulaşacaktır.  Bunun yanında geçmişte benzer kurslar ile sertifika alan kişi sayısı 4000 dir ve halen çalışmaktadırlar. Özel okul sayısı ve öğrencisine bakıldığında arzın talebin kat kat üzerinde olduğu ve özel öğretim kurumlarının gerçekte personel sıkıntı çekmedikleri açıkça ortadadır.

Hatta özel öğretim kurumlarında çalışan rehberlik personelinin büyük çoğunluğu asgari ücretli çalışmaktadır.

Bir özel okul rehberlik personeli duyurusuna çıktığında başvurular yüzlerle ifade edilecek kadar çoktur.

Bu konuda kariyer.net gibi personel sağlayan web platformlarında personel arayan ve bu arayışa başvuran rehberlik uzmanı sayısı açıkça görülmektedir. Yine Türkiye İş Kurumundan iş arayan uzman başvuru sayısı rahatlıkla elde edilebilir ki binlerce PDRZ ve Psikoloji mezunu iş arayışı ile  kuruma başvurusu vardır. Başvuruların büyük çoğunluğunda istenen maaş miktarı asgari düzeydedir.

PDR mezunu binlerce işsiz , çalışan personel ise i ş bulma zorluğu nedeniyle asgari ücret hatta daha altında maaşlara razı olmaktadır.

Özel eğitim okulları sahiplerinin bakanlıktan bu kursları istemesinin altında yatan temel düşünce personel sıkıntısı olmadığı yukarıda verilen sayılarla açıkça ortadadır. Okul sahipleri bu kursları düşük maaşlı personel bulma yanında en temeli kurumda rehberlik dışında her işi yapacak, hatta felsefe gibi derslere girecek  amiyane tabirle ayak işlerini yürütecek bir personel arayışı ile istemektedirler. Bu noktada PDR ve psikoloji mezunu uzmanlar hizmetin önemi, mantığı ve ilkelerini özümsemiş personele  hizmet ve görev ilkelerine ters düşecek aynı zamanda angarya ve mobing işleri yapmaya karşı dirençli olmalarıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı , Özel Öğretim Genel Müdürlüğü açtığı kurslarla Milli eğitim temel ilkelerine, devletin uzmanlık ve liyakat ile ilgili yasalarına aykırı hareket ettiği gibi. Özel Okulların daha kaliteli ve üst düzey eğitim vermesine dönük  düzenleme yapmasını sağlamak yerine niteliği düşük , hizmeti yürütemeyecek ama okulda her işi uyapacak ucuz işçi isteğine dönük çalışma yapması son derece hatalıdır.

Açılan kurs ile yeni istihdam alanı açılmamaktadır. Aynı zamanda işsiz bir kesime yeni iş olanağı da sağlanmamaktadır. Hatta bu kurs ile bu hizmeti yapacak eğitimli, üst düzey eğitimli uzmanların işsiz kalmasına neden olacağı gibi, bu hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin hizmeti doğru almamasına neden olacaktır.

Özel okullar ile ilgili bir çok sorun ve toplumu ileride büyük boyutta etkileyecek sorunlar çalışan binlerce üyemiz ve öğretmenlerden dönüt olarak gelmektedir.

1- Özel okulların büyük bir kısmı yeterli finansal güce sahip değildir ve bu konuda bakanlık önlem almamaktadır. Açılan okulların finansal gücü inecelenmemektedir. Yakın tarihlerde beklenen öngörümüze göre  bir çok okulun iflaslar ile kapanma tehlikesi açıkça ortadadır. Yıl ortasında kapanacak okullarda okuyan binlerce öğrenci mağdur olacaktır. Veliler ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayacak, mağduriyetler ortaya çıkacaktır.

Özel Öğretim Genel Müdürlüğü bu konuda yasal düzenleme açilen yapmalı, bankalar ve toplumsal kamu hizmeti yapan diğer kurumlar gibi okul sahiplerinden okulu zor ekonomik dönemlerde dahi ayakta tutabilecek derinlikte finansal teminatlar ile yükümlü hale getirmeleri şarttır.

2- Bir çok okulda kaçak personel çalışmaktadır. Bu personel işçi gösterilerek derse sokulmakta ve bu çalışan kişilerin tamamına yakını öğretmen yeterliliği bulunmamaktadır.

3- Okullarda çalışan personel özlük hakları ve iş güvenliği açısından sektörel bazda en mağdur durumdadır, bunun en büyük nedenlerinden birisi kamu adına kurumsal denetimlerin yetersizliği, sendikalaşma ve kurumsal hak savunacak kuruluşların eksikliğidir.

Öğretmenlerin 60-70 hatta 80 saat ders ve etütlere sokulduğu günlük 14-16 saat mesai yaptırıldığı, iş kanununa aykırı olarak en ağır şartlarda çalıştırıldığı ilgili kurumlarda çalışan personellerden şikayet  olarak tarafımıza aktarılmaktadır.

4- Öğretmen ve personelin bir çok kurumda asgari ücretin altında çalıştırıldığı hatta bankaya asgari ücretin yatırılıp, resmi yükümlülük sağlanmış gibi gösterildikten sonra yatırılan ücretin  bir kısmının kurum isteği ile geri alındığı bilinmektedir.

5-Öğretmenler Talim Terbiye Kurulu kararlarına aykırı olarak her derse sokulmaktadır.

6- Müfredat uygulanmamakta tamamen seçme sınavlarına dönük derslerde çalışma yaptırılmaktadır. Öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı’ nın belirlediği müfredat ve kazandırılması gerekli hedef davranışlara dönük eğitim verilmemektedir.

7- Öğrenci notları şişirme verilmektedir. Öğrenci sınav soruları önceden verilmekte veya müfredat kapsamına uygun sorular yerine yüksek notlar alacağı şekilde ölçme yapılmakta hatta ölçme yapılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen sorunlar ve problemler ülke genelinde yaygın yaşanan konulardır ve bunun gibi bir çok problem ve sorun özel okullar için söz konusu olmaktadır.

Bu konularda denetim yok denecek kadar düşüktür, bir çok öğretmen okula yapılacak denetimin özellikle önceden bilindiğini ve denetim gününe özel önlemler ve tedbirler alındığını belirtmektedir. Ayrıca özel öğretim okulları yönetmeliği, ölçme değerlendirme sistemi ve bakanlığın ilgili kanun ve yönetmelikleri son bir kaç yılda gelişen özel okullar ile ilgili yukarıda belirtilen konularda yetersiz kalmaktadır ve yerel bazda il -ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bahsedilen konularda gelen şikayetlerde yasal eksiklikler ve boşluklar nedeniyle etkisiz kalmaktadırlar.

Özel okullar sistemi öğrenciye daha kaliteli eğitim yerine öğrenci üzerinden rant kazanma ve  daha fazla nasıl para kazanabiliriz mantığı ile yürümektedir.

Okullar  vitrine koydukları birkaç başarılı öğrenci ile başarılı olduklarını göstermeye çalışırken genel öğrenci yapısı nitel olarak beklenen düzeyde olmadığı gibi, veliler özel okullardan büyük oranda memnuniyetsizdir. Yapı vizyon ve misyonu kaliteli ve çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri değil, rant çarkına hitap eder  hale dönüşmüştür.

Hal böyle iken ve özel okullar ile ilgili bunca sıkıntı ve sorun varken bu sistemden sorumlu Özel Öğretim Genel Müdürlüğünün bahsedilen konularda yasal düzenleme , çözüm ve denetimler sağlaması gerekirken  özel okul sahiplerinin isteğine dönük olarak öğrenci ihtiyaçlarını yok sayan,  daha çok patronlara daha ucuza nasıl eleman buluruz mantığına dönük olarak bilimsellikten, eğitim ilkelerinden ve yasalardan aykırı olarak sırf özel okul sahiplerinin  para kazanma isteği üzerine kurulu rehberlik kurslarını açması etik değildir, devletimizin yüksek menfaatlerine aykırıdır, milletimizin ihtiyacı olan hizmetin yok edilmesidir. Ehil ve liyakatın göz ardı edilmesidir. Bu boyutta eğitim almış ve kendini yetiştirmiş uzmanlarının haklarının gaspıdır.

 

Ayrıca ;

Ocak 2017 tarihinde bizzat Sayın Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz tarafından benzer kurslar iptal edilmiş, tekrar açılmayacağı hem kamuoyuna hem de tarafımıza belirtilmiştir.

Eylül 2017 tarihinde Milli eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin Rehberlik Kurslarının asla açılmayacağını ve uzmanlığa önem verileceği belirtilmişken

Sayın bakanımız ve müsteşarımızın açıklamaları ve emirleri göz ardı mı edilmektedir?

Bu kursların, kanunların verdiği uzmanlık ve kadroya uygun liyakat aranması maddelerine aykırılığı incelenmiş midir?

Kursların eğitim kalitesini düşüreceği, okul Rehberlik hzimetlerine liyakatı ve eğitimi olmayan ucuz iş gücü ile düşeceği, öğrencilerin çzellikle psikolojik ve duyuşsal alanda verilecek bu hizmette ehil olmayan kişilere teslim edilerek zarar göreceği aşikardır ve Acilen iptal edilmesi gerekmektedir.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2018 YILI İÇİNDE PLANLADIĞI REHBERLİK KURSLARI

 

2018000057 nolu ve 26/03/2018 -04/05/2018 tarihleri arasında

2018000132 nolu ve 18/06/2018 -27/07/2018 tarihleri arasında

2018000314 nolu ve 19/11/2018 -28/12/2018 tarihleri arasında

2018000315 nolu ve 19/11/2018 -28/12/2018 tarihleri arasında

2018000316 nolu ve 19/11/2018 -28/12/2018 tarihleri arasında

2018000317 nolu ve 19/11/2018 -28/12/2018 tarihleri arasında

2018000318nolu ve 19/11/2018 -28/12/2018 tarihleri arasında

2018000265 nolu ve 17/09/2018 -26/10/2018 tarihleri arasında yapılması planlanan

2018000265 nolu ve 17/09/2018 -26/10/2018 tarihleri arasında

About Author

samsunpdr

samsunpdr

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Only registered users can comment.

[ultimatemember form_id=4523]

Takvim

Ocak 2022

Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fotoğraflar

Please check your feed, the data was entered incorrectly.

İletişim

(362) 999 1090 - (533) 151 7470
Çiftlik Mah. Lise Cad. No:32 B Blok Kat:3 Daire:3 55060 İlkadım/SAMSUN
Pazartesi.....:
Salı.............: 12:00–18:00
Çarşamba...: 12:00–18:00
Perşembe...: 12:00–18:00
Cuma..........: 12:00–18:00
Cumartesi...: 09:00–15:00
Pazar..........: 09:00–15:00