samsunpdr.org

samsunpdr.org

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Eylül 03
00:01 2004

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

SAYI              : B.08.0.ÖRG.0.20.02.01-426/ ANKARA

KONU             : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri.

 

03.09.2004

   VALİLİĞİNE

(Milli Eğitim Müdürlüğü)

GENELGE NO: 2004/

 

İLGİ: a) 17.03.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği.

b) 18.01.2003 tarih ve 23937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB.Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

  1. Personel Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2004 tarih ve 1762 sayılı Norm Kadro

Uygulamalarına ilişkin yazısı..

 

Bireylere kendini ve başkalarını anlama, yeteneklerini kullanma, fırsatları değerlendirme, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, yaşamını ve geleceğini planlama sorumluluğunu üstlenme gibi yeterliklerin, eğitim öğretim kurumlarında sadece akademik faaliyetlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmasını beklemeden, günümüz sosyal ve ekonomik gereklerine uygun bir anlayışla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini desteklemek gerekmektedir.

Günümüz eğitim anlayışında öğrencilerin gelişimsel görevlerinin eğitim sistemi içinde desteklenmesi, sosyal/kişisel, akademik/eğitsel ve mesleki sorunlarının önlenmesinde öğrencileri güçlendirecek, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temel amaç ve görevlerini yerine getirecek bir örgütlenmeye gidilmesi, giderek daha önemli hale gelmektedir.

Eğitim öğretim kurumlarında yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yaygınlaştırılması, her okula her öğrenciye ulaşılması, hizmetlerin daha etkili ve verimli hale getirilerek sunulması amacıyla “Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri”yle İl merkezleri ve hizmet potansiyeli açısından bazı ilçelerde de açılan “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri” tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, Bakanlığımız (orgm.meb.gov.tr /rehberlik/rehberlik ve araştırma merkezleri şubesi) adresinde paylaşıma sunulmaktadır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin örgütlenmenin ve hizmet akışının  eğitim sistemimizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarının uygulanmasında,  hizmetlere ilişkin usul ve esaslar mevzuatında tanımlanmış olmasına rağmen zorluklar yaşanmakta, karşılaşılan sorunlar gerek resmi yazı gerekse e-posta hizmetleri aracılığıyla Bakanlığımıza iletilmektedir.

Hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması anlayışıyla sorunlara açıklık getirmek ve çözümüne yardımcı olmak üzere aşağıda belirtilen hususların açıklanması  gerekli görülmüştür.

1- İlgi (a) Yönetmeliğin 19. ve 20. maddelerinde kuruluş ve görevleri belirlenen “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyon”larının, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla yılda en az iki defa toplanması gerekmektedir.

 

2-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyon”larında, öğretim kurumlarında yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin değerlendirilmesi, yeni öğretim yılı için çalışma hedeflerinin belirlenmesi, çalışmalarla ilgili ihtiyaçların tespit edilmesi, sunulan önerilerin değerlendirilmesi, görev ve görevlilerin belirlenmesi karar altına alınacaktır. Alınan kararlar Haziran ve Eylül ayları sonunda ayrıca bir yazışmaya meydan verilmeden Bakanlığımıza gönderilecektir. Komisyon raporları, Bakanlığımızca yapılacak değerlendirmeleri kolaylaştırmak üzere word yazı formatıyla e-posta olarak ta www.orgm.meb.gov.tr adresine gönderilecektir.

3-Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesinde mevcut örgütlenme modelinin eğitim sistemimize uygun olduğu, ancak hizmetlerin yürütülmesinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışman dağılımının İlgi (b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve ilgi (c) Norm Kadro uygulamaları hakkındaki açıklamalarda belirtilen esaslar doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce dengeli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

4-İllere göre öğretmen-öğrenci sayısal verileri değerlendirildiğinde; rehber öğretmen başına bazı illerde 550 öğrenci, bazı illerde ise 4255 öğrenci düşmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin her eğitim bölgesine/her öğretim kurumuna/her öğrenciye dengeli bir şekilde ulaştırılması için; rehberlik ve araştırma merkezi ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden azami yarar sağlanacaktır.

5-Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden, öngörülen amaçlara ulaşılarak beklenen verimin alınması için mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili bütün personelin işbirliği içinde hizmet vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle okul yöneticilerinin okullarında rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin kurulması ve standardının geliştirilmesi, çalışmalarının mevzuatına

uygunluğu, okulu ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi arasındaki hizmet ilişkisinin güçlendirilmesiyle ilgili tedbirler, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri okul yürütme komisyonunda karara bağlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

6-Bu anlayışla; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, mevcut personelden en üst düzeyde verim alarak daha geniş bir öğrenci kesimine ulaşabilmek amacıyla Eylül ayı “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyon”u toplantısında;

a)Rehberlik ve araştırma merkezi/merkezlerinin öğretim yılı boyunca il genelinde ya da çalışma bölgelerinde gerçekleştirecekleri hizmetlere yönelik önerileri değerlendirilecek, hizmetlerin yaygınlaştırılmasında öncelikle merkezlerin eksikliklerinin giderilmesi bir plâna bağlanacaktır.

b)İller; öğretim kurumlarında görev yapan toplam rehber öğretmen/psikolojik danışman sayısının il genelindeki toplam öğrenci sayısına oranlamasıyla, rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısını bulacaktır.

 

 

c)İller, Rehber öğretmen/Psikolojik Danışman başına düşen öğrenci sayısına göre; 1000 öğrenciye kadar A Grubu, 1001-2000 arası B Grubu,  2001 ve üzeri C Grubu olarak durumlarını değerlendireceklerdir.

d)Yapılan değerlendirmelere göre iller, hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında mevcut uygulamalara ek olarak aşağıda belirtilen hizmet sunumlarını karara bağlayacaklardır. Buna göre;

  • Grubu (rehber öğretmen başına 1000’e kadar öğrenci düşen) illerde; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde mevcut uygulamalara devam edilecek, İl Danışma Komisyon Kararları etkili olarak uygulanacak, alınan kararların takibi sağlanacak, rehber öğretmenlerin dengeli dağılımı için öneri oluşturacaktır.
  • Grubu (rehber öğretmen başına 1001-2000 öğrenci düşen) illerde; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde mevcut uygulamalara devam edilecek, İl Danışma Komisyon Kararları etkili olarak uygulanacak, alınan kararların takibi sağlanacak, rehber öğretmenlerin eğitim bölgelerine ve okullara dengeli dağılımı için öneri oluşturacaktır .

Hizmetlerin geliştirilmesi için gerekçeleri komisyona sunularak eğitim bölgesi içinde  rehber öğretmenlere norm kadrosunun bulunduğu okulun dışında ulaşım-çalışma ortamı dikkate alınarak ikinci bir okulun rehberlik hizmetlerini planlaması ve koordinasyonu görevinin verilmesi karar altına alınacak, buna ilişkin çalışma usul ve esasları belirlenecektir.

  • Grubu (rehber öğretmen başına 2001ve üzerinde öğrenci düşen) illerde; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyon Kararları’ nın etkinleştirilerek, rehber öğretmen dağılımının eğitim bölgelerine ve okullara dengeli dağılımı için öneri oluşturacaktır

İlçe milli eğitim müdürlüğünde, eğitim bölgeleri itibariyle alt yapısı uygun bulunan okullarda ya da rehberlik ve araştırma merkezlerinde, o bölge içinde görevli rehber öğretmenlerden ekip/ekipler oluşturulacaktır. Ekipte görev alacak personelin kadroları okullarında kalmak üzere çalışma ortamları, çalışma usulleri ve esasları Komisyonlarda belirlenecektir.

e)Alınan kararlara göre oluşturulacak ekip/ekipler; hizmetlerin etkililiği gereği ağırlıklı olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji ve Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümlerinden mezun rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan oluşturulacak, işlevselliği açısından yedi kişiyi geçmeyecektir.

Ekiplerde görevlendirilecek rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar haftalık çalışma sürelerinin üç işgününü kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda, kalan iki günü de ekip çalışmasında sürdürecektir.

Çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere ekip üyelerinden biri asli görevlerinin yanında ekip koordinatörü olarak görevlendirilecektir.

Ekip/ekipler rehber öğretmeni olmayan okullara yönelik olarak eğitsel ve meslekî rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılmasındaki destek hizmetlerini planlayacak, onaya bağlanmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince ekip/ekiplerin çalışma onayları, çalışma kapsamı içindeki öğretim

kurumlarına duyurulacak, okullar çalışma için gerekli uygun ortamı oluşturacaktır.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar öğretim yılı sonunda ekip/ekipler tarafından raporlaştırarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulacaktır.

f)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin böyle bir uygulamada; Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin plânlama ve önerileri komisyonda karara bağlanacak, gerek rehberlik ve araştırma merkezinin gerekse ekiplerin çalışmalarda meydana gelecek ihtiyaçları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince karşılanacaktır.

 

g)Mesleki rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinde okul/öğretmen/öğrenci/aile ve kamuoyuna yönelik etkinliklerde Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin akademik koordine merkezi haline getirilmesi, gerek rehber öğretmenlerce yürütülecek çalışmalarda, gerekse rehber öğretmeni olmayan okullardaki çalışmaların plânlanması ve koordinasyonunda merkezlerin alt yapı, personel, ulaşım ve bilgi iletişim teknolojileri bakımından desteklenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin hedefler belirlenecektir.

h)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesine katkılarını artırmak için, çalışma ortamlarına ilişkin olumsuzlukları süren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin, Kurum Açma ve Kapatma esasları ile açılış kriterlerinde belirtilen esaslarla, mevzuatında tanımlanan görevlerini yerine getirebilmesi için alt yapısı uygun, merkezi bir hizmet binası sağlanması plânlanarak karara bağlanacaktır.

ı)Yönetici ve öğretmenlere rehberlik anlayışı kazandırılması amacıyla mahalli olarak sürdürülen “Rehberlik Anlayışı Kazandırılması” kurslarına katılmayan personel bulunması veya tekrar ihtiyaç duyulması halinde, kurslara devam edilmesi için  plânlamalar karar altına alınacak ve sürdürülecektir.

Belirtilen hususlar, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonunun Eylül ve Haziran ayı toplantılarında değerlendirilerek alınan kararlar ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin raporlar zamanında Bakanlığımıza gönderilecek, hizmetlerin yaygınlaştırılmasına ilişkin her türlü tedbir Milli Eğitim Müdürlüklerince alınacaktır.

Gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                              Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı

 Kaynak: mevzuat.meb.gov.tr/html/2004_65.html

Yazar hakkında

samsunpdr

samsunpdr

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Şu anda hiç yorum yok, bir tane eklemek ister misiniz?

Bir yorum yaz

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir.

[ultimatemember form_id=4523]

Eğitimler

SamsunPDR Asli Üyelerine Ücretsiz Eğitimler
#Eğitim: Oyun Terapisi (Kapalı)
#Eğitim: BDT (Kapalı)
#Eğitim: MMPI (Kapalı)
#Eğitim: Çocuk Testleri
previous arrow
next arrow
Slider

PDR Yetkinlik Sahibi Kurumlar

Sevgi Seli ÖERM
Hürriyetimiz ÖERM
TED Samsun Koleji
Kurumlarda PDR Hizmetleri Yetkinlik Sertifikası Dönemi
Uzman Çalıştırmayan Okullar, Etüt Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerine Dikkat!
previous arrow
next arrow
Slider

Fotoğraflar

Something is wrong.
Instagram token error.
Daha Fazla

İletişim

(362) 999 1090 - (533) 151 7470
Pazartesi....:
Salı............: 12:00–18:00
Çarşamba...: 12:00–18:00
Perşembe...: 12:00–18:00
Cuma.........: 12:00–18:00
Cumartesi...: 09:00–15:00
Pazar..........: 09:00–15:00