samsunpdr.org

samsunpdr.org

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Ekim 14
00:01 2005

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.08.0.ÖRG.0.20.02.01-426/  4344                                                 14.10.2005

Konu  : Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Hizmetlerinin Geliştirilmesi

 

…………….. VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

GENELGE NO: 2005/ 95

 

İlgi :      MEB.03.09.2004 tarih ve 3435 sayılı 2004/65 Nolu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Genelgesi.

Bireylere kendisini ve başkalarını anlama, yeteneklerini kullanma, fırsatları değerlendirme, insan ilişkilerinde  karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, geleceğini plânlama sorumluluğunu üstlenme gibi yeterliliklerin, eğitim öğretim kurumlarında sadece akademik faaliyetlerin bir ürünü olarak  ortaya çıkmasını beklemeden, günümüz sosyal ve ekonomik gereklerine uygun bir anlayışla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini desteklemek amacıyla ilgi genelge yayımlanmıştır.

2004-2005 Eğitim-öğretim yılında söz konusu Genelge esasları doğrultusunda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve eğitim-öğretim hizmetlerine, öğrencilerin kişilik gelişimine katkı sağlaması için gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi tamamlanmış, illere göre elde edilen sonuçlar ve çalışma önerileri orgm.meb.gov.tr internet adresinde verilmiştir.

2005-2006 Eğitim-öğretim yılında; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin geliştirilmesi, rehberlikte hizmet alanlarına göre gerekli çalışmaların her okula ve her öğrenciye ulaştırılması amacıyla ilgi genelge esasları doğrultusunda çalışmalara devam edilecek ve ayrıca aşağıda belirtilen konularla ilgili tedbirler  alınacaktır.

1- İl Millî Eğitim Müdürlükleri il genelinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili etkinliklerin bütünlük içinde plânlanması, programlanması, eşgüdümü ve yürütülmesi, yeni rehberlik ve araştırma merkezlerinin açılması, okul rehberlik servislerinin oluşturulması ile 2004/65 Nolu Genelge esaslarına göre ekip/ekiplerin kurulması ve hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi konularındaki sorumluluklarını önemle yerine getireceklerdir.

2- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde eşgüdümün güçlendirilmesi, rehberlik sürecinin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesinde  il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, rehberlik ve araştırma merkez müdürlükleri, okul müdürlükleri ile okul rehberlik servisleri arasındaki akademik ve yönetsel bağların güçlendirilmesi amacıyla mahalli hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenerek personelin bu konudaki yeterlilikleri ve rehberlik anlayışları geliştirilecektir.

3- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik servisleri ve kurulan ekiplerin çalışma ortamları, yönetici ve personel atamaları, donanım ihtiyaçları, mahalli bütçe desteği konuları hızla gözden geçirilecek, eksiklikler giderilerek  hizmetler için uygun hale getirilecektir.

Hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında çok önemli katkıları olan rehberlik ve araştırma merkezleri’nin  hizmet verdikleri çalışma ortamları zorunlu olmadıkça ve Bakanlık onayı verilmeden değiştirilmeyecektir.

4- İl içi rehber öğretmen atamalarında Bakanlığımız norm kadro uygulamaları doğrultusunda öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma bölgesi nüfusuna göre personel ihtiyacı karşılanacak, hizmetlerin bütün öğrencilere etkili olarak  ulaştırılması için rehber öğretmenlerin ilçelere/eğitim bölgelerine ve öğretim kademelerine göre her okula  dengeli dağılımı sağlanacaktır.

Eğitsel tanılama hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçları kurslarına katılıp halen okullarda görev yapan rehber öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerinin ihtiyacı olması durumunda eğitsel tanılama hizmetlerine katılmak üzere haftanın belirli günlerinde rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevlendirilecektir.

5- Öğretim kademelerinin özelliklerine göre rehber öğretmeni olup olmadığına bakılmaksızın her okulda rehberlik panosu oluşturulacak, İlköğretim ve Orta öğretim kurumlarında sınıf seviyelerine göre eğitsel ve meslekî rehberlikle ilgili duyuruların öğrencilere ulaşması sağlanacaktır. Rehberlik panoları okul rehber öğretmenleri veya sorumlu müdür yardımcılarınca belli aralıklarla düzenli olarak güncellenecektir.

Okul rehberlik panosunda yer alacak etkili öğrenme ve çalışma yöntemleri, sınav kaygısı, ilgi ve eğilimler, üst öğrenim kurumu programları ve meslek tanıtımları gibi eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerine ilişkin bilgilerin öğrencilere ulaşması konusunda rehber öğretmenler, ekip üyeleri ya da rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonuyla ilgili okul yöneticileri ve öğretmenler bilgilendirilecektir.

6- Rehber öğretmeni olmayan okullarda hizmetleri plânlamak, koordine etmek ve okul personeline akademik destek sağlamak amacıyla 2005–2006 öğretim yılında hizmetler daha çok bu bölgeden sorumlu rehberlik ve araştırma merkezleri ile oluşturulacak ekipler aracılığıyla yürütülecek şekilde plânlanacaktır. Ancak, ilgi genelge kapsamında B grubuna giren illerde ulaşım ve çalışma ortamı dikkate alınarak rehber öğretmenlere ikinci bir okulun rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için plânlama ve koordine görevi verilecektir.

Görevlendirme ve ekip/ekipler aracılığı ile yürütülen hizmetler, öğretim yılı sonunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonlarında değerlendirilecektir.

7- Örgün ve yaygın eğitimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde, sorunlara erken müdahale ve özellikle sorunun oluşmadan önlenmesine yönelik gelişimsel, koruyucu yaklaşım esas alınarak, veli-öğretmen ve yönetici eğitimine yönelik eğitim çalışmalarına önem verilecektir.

8- Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmeni/öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine,  bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonlarının artırılmasına, ilköğretim sonrası eğitime ve orta öğretime devam edemeyecekler için mesleğe yönlendirmeye yönelik olacaktır.

9- İlköğretim kurumlarında haftalık ders saati çizelgesinde yer alan rehberlik ve sosyal etkinlikler saatinde uygulanmak üzere rehberlik ve araştırma merkezlerince hazırlanan ve bütün

okullara gönderilen “il rehberlik çerçeve programı” baz alınarak sınıf seviyelerine göre yıllık rehberlik plânları hazırlanacak, rehber öğretmeni olmayan okullar bağlı bulundukları rehberlik ve araştırma merkezinden destek alacaklardır.

10- Orta öğretimde hizmetler üst öğrenime, meslek alanlarına ve mesleğe yönelmede, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmede, meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirmede, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirmede, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp, yaşam becerileri kazandırmada yoğunlaşacaktır.  Orta öğretimdeki hizmetlerde, okul türlerine göre gerekli uyarlamalara özen gösterilecektir.

 

11- Bakanlığımız müfettişleri ve il düzeyinde denetim yapan ilköğretim müfettişlerince genelge hükümlerinin uygulanması ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilip getirilmediği konularında gerekli denetimler yapılacaktır.

12- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin her aşaması 2005-2006 Eğitim-öğretim yılı sonunda izlenecek,  etkililiği her kademede nicelik ve nitelik açısından değerlendirilecektir. Bu amaçla Bakanlığımız orgm.meb.gov.tr adresinde  verilen; okullarda yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesine ilişkin “Okul Çalışma Rapor Formatı”  ile il genelinde çalışmaların değerlendirilmesiyle ilgili “RAM Yıl Sonu Çalışma Rapor Formatı” kullanılacaktır.

2005-2006 Eğitim-öğretim yılında İliniz eğitim kurumlarında yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak çalışmalar “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyon”larında plânlanarak karara bağlanacak ve düzenlenecek raporlarlar 30 Kasım 2005 tarihine kadar  Bakanlığımıza gönderilecektir.

Gereğini önemle rica ederim.

 

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı

Kaynak: mevzuat.meb.gov.tr/html/2005_95.html

Yazar hakkında

samsunpdr

samsunpdr

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Şu anda hiç yorum yok, bir tane eklemek ister misiniz?

Bir yorum yaz

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir.

[ultimatemember form_id=4523]

Eğitimler

SamsunPDR Asli Üyelerine Ücretsiz Eğitimler
#Eğitim: Oyun Terapisi (Kapalı)
#Eğitim: BDT (Kapalı)
#Eğitim: MMPI (Kapalı)
#Eğitim: Çocuk Testleri
previous arrow
next arrow
Slider

PDR Yetkinlik Sahibi Kurumlar

Sevgi Seli ÖERM
Hürriyetimiz ÖERM
TED Samsun Koleji
Kurumlarda PDR Hizmetleri Yetkinlik Sertifikası Dönemi
Uzman Çalıştırmayan Okullar, Etüt Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerine Dikkat!
previous arrow
next arrow
Slider

Fotoğraflar

Something is wrong.
Instagram token error.
Daha Fazla

İletişim

(362) 999 1090 - (533) 151 7470
Pazartesi....:
Salı............: 12:00–18:00
Çarşamba...: 12:00–18:00
Perşembe...: 12:00–18:00
Cuma.........: 12:00–18:00
Cumartesi...: 09:00–15:00
Pazar..........: 09:00–15:00