samsunpdr.org

PDR-Der

PDR-Der

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin Kurulması

Ülkemizde PDR alanının gelişimi, ABD’den gelen uzmanlarla, o ülkedeki modelleri alarak ve Amerikan kaynaklarına dayalı olmuştur. Ancak Amerika’da bu hizmetler okul dışında Frank Parsons’ın Boston’da bir meslek bürosu kurmasıyla, işe yerleştirme hizmetleri ile 1908’de başlamış ve daha sonra, 1913 yılında eğitim sisteminde yer almıştır.

Amerika’da bu hizmetlerin gelişmesinde mesleki örgütlenmenin önemli bir rolü vardır. Bu alandaki hizmetler 1910’larda örgütlenmeye başlamış ve 1913’de Ulusal Mesleki Rehberlik Derneği (National Vocational Guidance Association-NVGA) kurulmuştur. 1950’lerde Amerika’da PDR alanındaki dernekleri çatısı altında toplayan Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Örgütü (American Personel and Guidance Association-APGA) kurulmuş ve bu alanda çalışacakların eğitim ve çalışma standartları oluşturulmuştur (Gibson ve Mitchell, 1990).

Türkiye’de PDR alanında çalışanlar, mesleki bir derneğe ise 1989 yılında kavuşmuştur. Bu yıla değin PDR alanında çalışanların bir kısmı 1976’da kurulmuş olan “Psikologlar Derneği”ne üye olarak mesleki gelişimlerini sürdürmekte idiyse de, giderek PDR hizmetlerinin farklı bir eğitim ve uygulama alanı oluşturmasıyla, üstelik psikoloji programlarına göre PDR lisans programlarının sayısının hızla artmasıyla iki alan arasında farklılıklar daha çok hissedilir olmuştur.

Psikolojik Danışma alanında çalışanların sayısındaki hızlı artışa koşut olarak meslek içinde ve toplumda, alanın kavramlarının doğru anlaşılması, meslek etiğinin oluşturulması, PDR hizmetlerinin kalitesinin korunması, meslektaşların mesleki birlik ve bütünlüğe ulaşmaları, alanda gelişmeleri, mezunların haklarının korunması gibi konularda yardımcı olacak bir derneğin kurulmasını bir zorunluluk haline getirmiştir (Özgüven, 1990). Bu arada Psikologlar Derneğinin, 1988 yılında üyelik koşullarını değiştirerek, derneğe sadece “Üniversitelerin Edebiyat Fakültelerinde bulunan Psikoloji Bölümlerinden mezun olanların üye olabileceği” şeklinde bir sınırlama getirmesi de ayrı bir dernek kurma çabalarını hızlandırmıştır.

PDR Derneği Kurucuları 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin kurucu üyeleri olarak Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Doç. Dr. Oya G. Ersever, Dr. Mesut Baş, Araş. Gör. Fidan Korkut, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım ve Araş. Gör. Tuncay Ergene görev almışlardır. 30.09.1989 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ethem Özgüven, Prof. Dr. Feriha Baymur, Prof. Dr. Yadigar Kılıççı, Araş. Gör. İbrahim Yıldırım, Araş. Gör. Tuncay Ergene; Denetleme Kurulu üyeliklerine de Doç. Dr. Nilüfer Voltan-Acar, Gürcan Topçu ve Neşe Doğan seçilmişlerdir.

Amaçları

PDR Derneği tüzüğüne göre, derneğin amacına ulaşması için aşağıdaki faaliyetlerde bulunması kararlaştırılmıştır (Madde 5):

 1. Mesleki ve bilimsel toplantılar düzenler.
 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğini saygın ve halkın doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek, üyelerine Psikolojik Danışma ve Rehberlik bilim ve mesleğindeki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar, açık oturumlar vb. düzenler, yayınlarda bulunur.
 3. Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur.
 4. Üyelerini Psikolojik Danışma ve Rehberliğin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesine yardımcı olur.
 5. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin meslek olarak gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik personelinin eğitilmesi için çalışma koşullarının, bağlı oldukları yetki ve sorumlulukların saptanması ve tanıtılması için mesleğin ahlak kurallarına uygun çalışmasını denetlemek için çalışmalar yapar.
 1. Öğrencilerin çağdaş düzeyde yetişmelerini sağlamak için başarı veya üstün başarı gösteren öğrenci ve dernek üyelerini ödüllendirir.
 2. İlgili Türk ve yabancı bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kurumlarla işbirliği yapar.
 3. Uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek için alan çalışmaları yapar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri açar.
 4. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum vb. düzenler veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılır.

Bu amaçlara yönelik faaliyetler göstermek üzere kurulan dernek, başlangıcından günümüze dek aşağıdaki akademisyenlerin başkanlığında çalışmalarını sürdürmüştür:

1989 – 1992 yılları Prof. Dr. İ. Ethem ÖZGÜVEN (H.Ü)
1992 – 1993 yılları Dr. Fidan KORKUT (H.Ü)
1993 – 1996 yılları Prof. Dr. Füsun AKKOYUN (A.Ü)
1996 – 2003 yılları Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR (H.Ü)
2003 – 2008 yılları Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (A.Ü)

2008- (halen)                            Doç. Dr. Tuncay ERGENE (H.Ü9

PDR Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve98/11476 sayılı kararı ile isminin başına “Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır.

Dernek Merkezi ve Şubeleri

Türk PDR-DER 1989 yılında Ankara’da kurulup faaliyetlere başladıktan ancak 10 yıl sonra bir mülkiyete (daire) sahip olmuştur. Dernek çalışmalarının yönetildiği bu merkez, maddi ve manevi desteklerinden dolayı, yönetim kurulunun 10.03.2000 tarih ve 6 nolu kararı ile “Prof. Dr. Feriha BAYMUR Evi” adıyla hizmete girmiştir.

Türk PDR-DER’in ilk şubesi 2000 yılında İstanbul’da açılmıştır. 2006 yılında Eskişehir ve Adana, 2007 yılında İzmir ve Samsun, 2008 yılında Bursa ve Konya, 2009 yılında Osmaniye şubelerinin açılmasıyla günümüzde Ankara’daki genel merkeze bağlı 9 şubesi ve 2000 üyesi ile faaliyet gösteren mesleki bir dernek olarak PDR alanının savunuculuğunu yapmaktadır. Derneğin ayrıca PDR programı olan tüm üniversitelerde temsilcilikleri bulunmaktadır.

Türk PDR-DER’in Faaliyetleri

Türk PDR- DER kurulduğu 1989 yılından günümüze dek geçen 20 yıl boyunca, tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda PDR alanının bir bilim dalı ve uygulama alanı olarak gelişmesi, alanda çalışanların eğitim ve çalışma standartlarının yükseltilmesi, Türkiye’de PDR’nin profesyonel bir meslek olarak kabul edilmesi konusunda çeşitli faaliyetler sürdürmüştür. Bu bölümde Türk PDR-DER’in çalışmaları aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yer alacaktır:

Ulusal Kongre ve Toplantılar

Yayınlar

Etik İlkeler Oluşturma

Meslek Odası Çalışmaları

Unvan Sorunu ile İlgili Çalışmalar

PDR Alanında Çalışanların Özlük Hakları ve Çalışma Koşullarının

İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar

İstihdam Alanlarını Koruma ve Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar

Çalışanların Niteliğini Yükseltme Amacına Dönük Çalışmalar

Lisans Programlarının Adı ve Anabilim Dalı İsim Değişikliği İle İlgili Çalışmalar

Lisans Programlarına Girişte Kullanılan Puan Türünün Değiştirilmesi

Kamuoyunu Aydınlatma ve Danışmanlık Hizmetleri

Ulusal ve Uluslararası Mesleki Örgütler ve Kurumlarla İlişkiler

Ulusal Kongre ve Toplantılar

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapılan araştırmaların paylaşılması, alana ilişkin sorunların tartışılması, kuramsal ve ampirik bilgi birikiminin oluşması açısından ulusal düzeydeki kongrelerin ve toplantıların alanın gelişmesinde önemli bir işlevi bulunmaktadır. Derneğin organizesi ve işbirliğiyle alanda farklı kongreler gerçekleştirilmektedir.

Ulusal PDR Kongreleri

Derneğin organizesi ile ilk Ulusal PDR kongresi 9–11 Eylül 1991 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliği ile gerçekleştirilmiştir. Kongre programında 11 oturum halinde, 37 bildiri sunumu ve alandaki sorunların tartışıldığı 3 ayrı panel yer almıştır. Sonuç bildirgesinde, kongrelerin 2 yılda bir yapılması, her kongrenin dernek organizesi ile bir üniversitenin PDR bölüm/anabilim dalı tarafından üstlenilmesi; 1981 yılında başlayarak yine 2 yılda bir yapılan Psikoloji Kongreleri ile çakışmaması için tek sayılı yıllarda yapılması ve her kongrenin bir ana tema içermesine karar verilmiştir.

 1. Ulusal PDR Kongresi 27–29 Eylül 1993 tarihlerinde yine Ankara’da ve yine Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliği ile gerçekleştirilmiş ve kongrede ana konu olarak “Psikolojik Danışman Kimliği” ele alınmıştır. Toplam 43 bildirinin yer aldığı kongre 9 oturumda gerçekleşmiş ve “PDR’de Sorunlar ve Çözümler” konulu bir panel yapılmıştır. Kongrede sunulan bildirilerin bir kısmı kongre kitabı olarak Türk PDR-DER tarafından yayınlanmıştır (Kongre Kitabı 1994).
 • Ulusal PDR Kongresi 15–16 Nisan 1986’da Adana’da Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilmiş, sunulan bildiriler kongre kitabı olarak yayınlanmıştır (Kongre Kitabı, 1996).
 1. Ulusal PDR Kongresi, Ankara’da Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliği ile 1–3 Eylül 1997 tarihlerinde, V. Kongre yine Ankara’da, 15–17 Eylül 1999 tarihlerinde Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

5–7 Eylül 2001 tarihinde ODTÜ’nün ev sahipliğiyle gerçekleştirilen VI. Kongre, “Değişen Yüzyıl, Değişen Türkiye ve PDR” başlığı ile toplanmış ve 97 bildiri yer almıştır (Bildiri Özetleri Kitabı, 2001).

 • Ulusal PDR Kongresi 9–11 Temmuz 2003 tarihlerinde Malatya’da İnönü Üniversitesinde “PDR’ de Çağdaş Yönelimler” ana temasıyla toplanmıştır. Bu kongreye ilk kez yabancı bir uzman (ABD North Carolina Üniversitesinden Doç. Dr. Craig Cashwell) açış konferansı için davet edilmiş, Kongrede 121 bildiri sunulmuş, 4 konferans, 2 panel, 2 çalışma grubu gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 400 civarında katılımcı yer almıştır (Bildiri Özetleri Kitabı, 2003).
 • Ulusal PDR Kongresi “Bilim Çağında Psikolojik Danışma ve Rehberlik” ana temasıyla İstanbul’da 21–23 Eylül 2005 tarihlerinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu kez ABD’den 3 profesör “çağrılı konuşmacı” olarak yer almış, Türkiye genelindeki üniversite ve uygulayıcı kurumlardan 490 kişinin katıldığı kongrede 110 bildiri sunulmuş, 1 panel ve 7 atölye çalışması gerçekleştirilmiştir (Bildiri Özetleri Kitabı, 2005).
 1. Ulusal PDR Kongresi 17–19 Ekim 2007 tarihinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
 2. Ulusal PDR Kongresi 21-23Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek olup hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Kuşkusuz bu kongrelerin, PDR alanının gelişmesine bilimsel düzeydeki katkıları kadar, alandaki sorunlara çözüm arama, uygulamaya dönük yeni çalışmaları paylaşma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirip güçlenme ve mesleki kimliği kamuoyuna tanıtma açısından çok önemli işlevleri bulunmaktadır[2].

Ulusal PDR Öğrencileri Kongreleri

Son yıllarda gençlerin girişimleri sonucu, Türk PDR-DER ile işbirliği içinde öğrenci kongrelerinin de düzenlenmesi, meslek adaylarının meslek alanına sahip çıkması adına son derece sevindirici ve umut verici bir etkinliktir.

İlki 6–7 Temmuz 2004 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde 150 öğrenci ve 5–6 akademisyenin katılımı ile gerçekleşen kongrede PDR öğrencileri “Bir Geleneği Başlatmak” üzere yola çıktıklarını ilan etmişler ve amaçlarına ulaşmışlardır.

Bu yolculuk 2005’de (12–14 Temmuz) Konya’da Selçuk Üniversitesinde sürmüş ve 2006’da Ankara Üniversitesinde (12–14 Temmuz) “Öğrenci Gözüyle PDR ve Değişen Yüzü” başlığıyla toplandıklarında sayıları 615’e ulaşmıştır. Bir yıl sonra 12–14 Temmuz 2007’de Malatya’da İnönü Üniversitesinde “PDR’ yi Gençlikten Dinle”mek temalı kongreyi gerçekleştirmişlerdir. Beşincisini Adana’da Çukurova Üniversitesinde bir araya gelerek gerçekleştirmişlerdir. Altıncısı Bursa’da 17-19 Temmuz 2009 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kongrenin ana teması “PDR ile bir adım ileriye” olarak belirlenmiş ve 850 kişinin katılımıyla geleceğin kongrelerinin stadyumda gerçekleştirilebileceğinin mesajlarını vermiştir.

Yedinci PDR öğrencileri kongresi 2010 yılında Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Bu toplantılarda PDR öğrencileri kendi yaptıkları araştırmaları sunarak, akademisyenler tarafından yürütülen atölye çalışmalarına katılarak, gündemi oluşturan sorunları tartışarak kendilerini geliştirirken, mesleki kimliklerini oluşturma açısından önemli kazanımlar edinme fırsatı elde etmektedir. Bu nedenle, Türk PDR-DER bu organizasyonları başlangıcından beri desteklemekte ve işbirliği yapmakta, kongrelere sunulan bildiri metni ve özetler dernek yayını olarak yayınlanmaktadır (Bildiri Özetleri Kitabı 2006, 2007). Ayrıca kongrelerle ilgili yazılar basında yer almakta, böylece kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır (28 Temmuz 2004, Birgün Gazetesi; 24 Temmuz 2005, Radikal İki; 30 Temmuz 2006, Radikal İki).

Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi

“Ülkemizdeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarında öğretim elemanı olarak çalışan akademisyenlerin, bu programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin, “Psikolojik Danışman” olarak alanda çalışan meslek elemanlarının PDR eğitiminde eksikliklerini hissettikleri vaka çalışmaları ve deneysel çalışmalar konusundaki veri tabanlarını genişletmek, alandaki uygulamaları paylaşmak ve yeni uygulamaları onlara tanıtmak” amacı ile başlatılan PDR uygulamaları kongresi 21–23 Eylül 2006’da Mersin Üniversitesinde, Türk PDR-DER’in organizesi ve desteğiyle gerçekleştirilmiştir (Türk PDR-DER Bülteni, 2006). Sonuç bildirgesinde, uygulama kongrelerinin, Ulusal PDR Kongreleri ile sırayla, 2 yılda bir toplanmasına, dernekle işbirliği yapılmasına karar verilmiştir (Bildiri Özetleri Kitabı, 2006).

İkinci PDR uygulamaları kongresi 18-20 Haziran 2008’de Konya’da Selçuk Üniversitesinin organizsayonunda gerçekleşmiştir. Bu kongre gelişimsel rehberlik programlarının kuramcısı Prof. Dr. Norman

GYSBERS’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

PDR Anabilim Dalı Başkanları Toplantıları

Alandaki bazı sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulunmak ve ortak bir tavır almak amacıyla dernek, gereksinim duyuldukça Anabilim Dalı Başkanları veya alan profesörleri ile toplantılar organize etmişse de 2000 yılından itibaren bunu daha formal ve sistemli hale getirmiştir.

Nisan 2000’de Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen PDR Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı I’ den sonra, 2003 yılında Selçuk Üniversitesinde düzenlenen II. Toplantıda Türkiye’de PDR eğitimi veren üniversitelerden 16’sının anabilim dalı başkanları bir araya gelmiştir. Bu toplantıda PDR lisans programlarındaki farklılıklar ve lisans programlarının yeniden düzenlenmesi gereği ve bu konudaki ön çalışmalar Prof. Dr. Süleyman Doğan tarafından hazırlanan taslak rapor (Doğan, 2003) çerçevesinde gruba sunulmuş ve tartışılmıştır.

Toplantıda çağdaş “psikolojik danışman” yeterliklerine dayalı olarak önerilen yeni PDR Lisans Programının misyonu, amacı, dayandığı temel sayıltıları, temel öğeleri, yeterlik alanları, dersleri ve uygulama esasları incelenmiştir. Böylece, Türk PDR-DER’in organizesi ile, Türkiye’de PDR eğitiminin standartlarını belirleme, PDR programları arasında paralellik oluşturarak niteliği yükseltme ve akreditasyon sürecinin alt yapısını oluşturma çalışmalarına başlanmış olması önemli ve tarihi bir gelişim olarak değerlendirilebilir.

PDR Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı II’nin sonunda, Türkiye’deki PDR programları üzerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi, PDR Anabilim Dallarının bölüm haline dönüştürülmesi için girişimlerde bulunulması, Milli Eğitim Bakanlığının “alandışı” atananlara yönelik düzenlediği seminer/kurslarda akademisyenlerin görev almayarak tepkilerinin gösterilmesi, tezsiz yüksek lisans programlarına PDR dışından devam etmek isteyenlerin önce bilimsel hazırlık programından geçmesi koşulunun getirilmesi ilke kararları oybirliği ile kabul edilmiştir (Türk PDR-DER Bülteni, 2003, sayı 7).

PDR Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı III, 29–30 Nisan 2004 tarihleri arasında Denizli’de Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı himayesinde gerçekleştirilmiş ve toplantıya PDR lisans ve lisansüstü programları yürüten üniversiteleri ve Türk PDR Derneğini temsilen 28 delege katılmıştır.

Toplantıda, daha önce uzlaşılan PDR lisans programlarının ders içerikleri, alandan ve alandışından gelenler için tezsiz yüksek lisans programlarının koşulları ve kapsamı (Doğan; 2004) görüşülmüş ve alandaki güncel sorunlar tartışılmıştır. PDR hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Türk PDR-DER Danışma Kurulunca hazırlanan rapordaki (Türk PDR DER Bülteni, 2004, sayı:8) görüşlerin desteklenmesi, alanın ismi konusunda “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” ifadesinin benimsenmesi, Milli Eğitim Bakanlığının alandışı atamalarına yönelik aktif tepkilerin sürmesi konularında oybirliği ile uzlaşılmıştır.

PDR Anabilim Dalları Toplantısı IV ise, 10–12 Kasım 2005 tarihinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ve toplantıya 20 üniversiteden Anabilim Dalı başkanı ve/veya temsilcisi düzeyinde 25 delege katılmıştır. Toplantıda, bir önceki yıl alınan kararların uygulamaya ne ölçüde yansıtılabildiği değerlendirilmiş; 8 üniversitede yeni PDR lisans programına geçildiği belirlenmiştir. Yüksek lisans programları, ders tanımları ve koşullarının (Doğan, Aydın ve Korkut, 2005) ele alındığı toplantıda, ayrıca “Psikolojik Danışmanlar Odası ve Birliği” kurulması hakkındaki yasa tasarısı ve alanın gündemindeki sorunlar ve çözüm stratejileri tartışılmış ve alınan kararlar “Sonuç Bildirgesi” ile yayınlanmıştır (Türk PDR-DER Bülteni, 2005, s. 11).

PDR Anabilim Dalları Toplantısı V, 10–11 Temmuz 2006 tarihlerinde İnönü Üniversitesinde (Malatya) gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 35 delege ve yükseköğretim programlarından sorumlu YÖK Başkan Vekili katılmış, “Psikolojik Danışma Alanının Geleceği ve Yeni Açılımlar” konulu panelde, PDR alanının Amerika ve Türkiye’deki gelişim süreci, bugünkü durumu ve geleceğe yönelik açılımları tartışılmıştır. Üç yıllık bir çalışma sonucunda oluşturulan ve tüm PDR anabilim dalları tarafından oybirliği ile kabul edilmiş bulunan PDR lisans programı, YÖK tarafından hazırlanan “Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlara İlişkin Esaslar” (www.yok.gov.tr) ışığında tartışılarak, PDR’nin bir öğretmenlik programı olmadığı gerekçesiyle, eski haliyle YÖK’e sunulmasına karar verilmiştir. Toplantıda ayrıca PDR lisans programlarındaki uygulamalı derslerin içerikleri ve uygulama standartları ile yüksek lisans programları incelenmiş ve gündemdeki sorunlar ele alınmıştır (Türk PDR-DER Bülteni, 2006, sayı: 13).

PDR Anabilim Dalları Toplantısı VI ise, 23–24 Mart 2007’de Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü toplanan bu toplantının ana gündemini Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlatılan yeni “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı”nın değerlendirilmesi oluşturmuştur. 35 delegenin katıldığı toplantı sonrasında YÖK’ün yeni RPD lisans programını hazırlama yönteminin ve programın öğretmenlik şablonuna oturtulmasının yanlışlığı ve yol açacağı sakıncaları dile getiren bir rapor hazırlanarak daha önce PDR Anabilim Dalı toplantılarında kabul edilen ortak programın tanınması görüşü benimsenmiş ve YÖK’e iletilmiştir (Türk PDR Bülteni, sayı: 14, s.16-23).

Türk PDR-DER bu konuda YÖK başkanına, başkan vekiline ve 19 üyesine üst yazı ile, ortak hazırlanan lisans programının benimsenmesine ilişkin alan akademisyenlerinin taleplerini ve hazırlanan raporu göndermiş, yazılı başvuruları aralıklarla yinelemiş, tüm ABD Başkanlıkları tarafından bu konudaki görüşlerin YÖK’e iletilmesi için koordine ve izleme çalışmalarını sürdürmüş, ancak henüz olumlu bir sonuç alınamamıştır. YÖK, PDR Lisans Programlarının yenilenmesi konusunda, üniversite özerkliğine, bilimsel tutuma ve meslek etiğine aykırı tavrını halen sürdürmektedir.

VII PDR Anabilim Dalları Toplantısı 14-15 Mart 2008 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı PDR lisans ve lisansüstü programlarını yürüten üniversiteler ve Türk PDR Derneği genel merkez ve şubelerini temsilen 36 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

VIII. PDR Anabilim Dalları Toplantısı 24-25 Nisan 2009 tarihleri arasında Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesinin organizasyonunda gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya PDR lisans ve lisansüstü programlarını yürüten üniversiteler ve Türk PDR Derneği genel merkez ve şubelerini temsilen 51 katılımcının yanında Amerikanın Psikolojik Danışma Akreditasyon Örgütünden (CACREP) Prof. Dr. Carrol Boby ve Ulusal Psikolojik Danışmanlar Odasından (NBCC) Prof. Dr. Thomas Clawson’da derneğimizin davetlisi olarak katılmışlardır.

Yayınlar

Derneğin amaçlarına ulaşma yolunda yaptığı faaliyetler içinde kuşkusuz yayınların çok önemli bir işlevi vardır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının, ülkemizde evrensel standartlar çerçevesinde gelişmesi, bilimsel düşünce ve bilgi birikimine ulaşabilmesi; bu alanda yapılan araştırma ve yayınların meslek elemanlarına ulaşmasına bağlıdır. Türk PDR-DER kurulduğu günden itibaren bir mesleki örgüt olarak bu konuda sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmıştır. Aşağıda derneğin süreli ve diğer yayınları tanıtılmıştır.

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği kurulduktan kısa bir süre sonra yayın organı olarak yılda bir sayı olmak üzere PDR Dergisi çıkarmaya başlamıştır. 1990 yılında yayınlanan 1. sayıda bu alana uzun yıllar hizmet vermiş meslek elemanlarının alanın sorunlarına ilişkin değerlendirme yazıları yer almıştır (PDR Dergisi, 1990, sayı 1). Özellikle Özgüven, Baymur, Tan, Kuzgun gibi bu alanın deneyimli akademisyenlerinin yazıları dikkat çekicidir.

1990–97 yılları arası yılda bir sayı olarak yayınlanan PDR Dergisi, 1998 yılından itibaren derneğin ismine paralel olarak Türk PDR Dergisi adıyla yılda 2 sayı çıkmaktadır. En son 27. sayısı (2007) yayınlanan Türk PDR Dergisi, ülkemizde PDR alanında yapılan bilimsel çalışmaları yayınlayarak; özellikle akademisyenlere bilgi birikimini izleme ve irdeleme fırsatı sağlarken, bu alanda yapılan araştırmaların sonuçlarını sunarak, politika belirleyicilere ve uygulayıcılara yol gösterici olma işlevini yerine getirmektedir. İlk sayıda, kitap boyutunda 62 sayfa olarak çıkan PDR Dergisi, son sayıda dergi boyutunda 174 sayfa olarak yayınlanmıştır (Türk PDR Dergisi, 2007, sayı: 27).

Derginin Danışma Kurulunda Türkiye’deki alan akademisyenlerinin yanı sıra Avustralya, ABD ve İsrail’den de alan uzmanları bulunmaktadır. Türk PDR-DER, Tübitak/Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı’na (SBVT) kabul edilmiş ve ulusal indekslerde taranmaktadır. Uluslararası indekslerden EBSCO Information Services veri tabanlarında taranması için protokol yapılmıştır. Ayrıca TÜBA tarafından desteklenen akademik dergiler içinde yer almaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından satın alınarak ülke çapındaki çeşitli Halk Kütüphanelerine dağıtımı yapılmaktadır.

Başlangıcından bugüne dek, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Türkiye’de bilimsel ve hakemli tek dergi olma özelliğini sürdüren Türk PDR Dergisi 20. sayısında, o güne kadar çıkan sayılara ilişkin bir DİZİN yayınlamıştır (Türk PDR Dergisi, 2003, sayı: 20). Türk PDR-DER’in bu sürekli yayını, Türkiye’de PDR alanında bilimsel düşünce ve bilgi birikiminin gelişimini tarihsel süreci içinde ele alıp izleyebilme olanağı sunmaktadır.

Türk PDR-DER Bülteni

Akademik bir yayın organı olarak daha çok üniversitelerde bilimsel araştırmaları izleme olanağı sağlayan Türk PDR Dergisinden farklı olarak alan ile ilgili haber ve çalışmaların paylaşıldığı, alanda çalışan psikolojik danışmanlara yönelik bir Bülten çıkarma girişimi 1997 yılında başlamış, önceleri yılda 1 ve birkaç sayfalık olan bülten, 2003 yılından itibaren yılda 2 sayı ve ortalama 90 sayfalık kapsamlı bir dergi niteliğine dönüşmüştür.

Üyelere ücretsiz gönderilen Bülten 18. sayıya ulaşmıştır. Kapsamında 6 ay süresince Türk PDR-DER’in faaliyetleri, yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirme ve duyuru yazıları, alanda çalışanların yararlanabileceği uygulama örnekleri, RAM’ların tanıtımı, yeni çıkan yayınlar, alan uzmanları ile röportajlar, kongre duyuruları vb. yer almaktadır (Türk PDR-DER Bülteni, sayı: 13).

Diğer Yayınlar

Türk PDR-DER kuruluşundan itibaren alana yönelik çeviri, derleme, özgün kitaplar, kongre bildiri ya da özet kitapları, tez bibliyografyası, uygulama serisi gibi yayınlar yapmayı sürdürmektedir. Bu kitapların alanda çalışanlar için bir başvuru kaynağı olma özellikleri kadar, derneğe gelir sağlama açısından katkısı da önemlidir. Çünkü kitapları yazan dernek üyesi akademisyenler, telif haklarını tamamen derneğe bağışlamaktadırlar. Sayıları 20’yi bulan bu yayınlar Türk PDR-DER kitaplığında hizmete sunulmakta ve dağıtımı yapılmaktadır. Alanın gelişiminde Türkçe kaynakların artması ve meslek üyelerine ulaşılması konusunda yayın çabalarının sürmesi son derece önemlidir.

Kariyer Yolculuğu Kitabı

Okullarda çalışan psikolojik danışmanların mesleki rehberlik çalışmalarında yararlanmalarına yönelik olarak 2008 yılında hazırlanan bu kitap, Doç. Dr. Ragıp ÖZYÜREK’in editörlüğünde; Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Prof. Dr. Fidan KORKUT-OWEN, Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM, Doç. Dr. Oya Yerin GÜNERİ, Doç. Dr. Feride BACANLI, Doç. Dr. Nevin DÖLEK ve Doç. Dr. Timur Han GÜR’ün bölüm yazarlığında gerçekleşmiştir.

Bu kitap, Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın açmış olduğu ihalenin derneğimizce kazanılmasının sonucu olarak hazırlanmıştır. Bu kitabı içinde yer alan kuramsal ve uygulamalı bilgiler kadar önemli kılan boyutu da kuşkusuz derneğimizin kazandığı ihale sonucu yazdığı ilk kitap olmasıdır.

Okul Psikolojik Danışmanı Ajandası

Psikolojik danışmanların günlük çalışmalarını (görüşme, test uygulama ve randevu tarihlerini, önemli günleri vb.) kaydetmelerini sağlamak üzere 2009 yılında okul psikolojik danışmanı ajandası basılmıştır.

Ajanda başta üyelerimiz olmak üzere, okullarda ve rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan meslektaşlarımız ile PDR ABD Başkanlıkları ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtımı yapılmıştır. Ajandanın her yıl basımı çerçevesinde 2010 yılı ajandasının çalışmaları yürütülmektedir.

Etik İlkeler Oluşturma

Türkiye’de meslekleşme süreci çeşitli sorunlarla devam etmekte olan PDR alanının gelişmesinde o alanda çalışanlar için uygulanabilir etik kuralların olması son derece önemlidir. Bilindiği gibi, herhangi bir alanın profesyonel bir meslek olup olmadığı tartışılırken önerilen farklı ölçütler listelerinin hepsinde kabul edilen ortak noktalardan biri “mesleğin ahlak (etik) standartlarının belirlenmiş olması”dır (Lieberman, 1956; Tiedman ve Field; 1962, Isalesen, 1967; Akt., Kepçeoğlu, 1994; VanZandt,1990).

Bu gerekliliğe dayanarak derneğin kurulmasının hemen ardından ilk yapılan çalışmalardan biri de, Türkiye koşullarına uygun olarak mesleğin etik standartlarının belirlenmesi amacıyla bir komisyon kurulması olmuştur (Yıldırım ve Bilge, 1990). Komisyon tarafından hazırlanan “Etik Kurallar Kitapçığı” alanda çalışanlara, akademisyenlere ve öğrencilere dağıtılarak, meslek etiği konusunda duyarlılık geliştirilmeye çalışılmıştır. 1995-2005 yılları arasında 5 kez basılan bu kitapçığın, alandaki gelişmelere ve koşullara bağlı olarak güncelleştirilmesi için 2005 yılında yeni bir Etik Kurul oluşturulmuş ve bu kurulca, süreç içinde etik ilkelerin incelenerek değişen koşullara göre gözden geçirilip geliştirilmesi sağlanmış ve “Etik Kurallar 2006” kitapçığı yayınlanmıştır.

Bu kitapçık PDR lisans programlarında yer alan “ PDR’de Etik ve Yasal Konular” dersi için de bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, 29.Ocak.2007’de Etik Kurallar Kitapçığı bütün illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (173 RAM) bir üst yazı ile gönderilerek, uygulamalarda etik ihlallere yer verilmemesi konusunda duyarlı davranılmasına dikkat çekilmiştir.

Ayrıca Etik Kurul, derneğe yapılan meslek üyelerine yönelik şikâyetleri de inceleyip etik değerlendirme sürecini yürütmektedir. Böyle bir kurulun varlığının, etik ilkelerin meslek üyeleri arasında benimsenmesi yönünde bir denetim mekanizmasını işleterek katkıda bulunması düşünülmüştür. Ancak derneğin, etik ihlaller karşısında üyeleri uyarma ve “üyelikten çıkarma”nın dışında yaptırımının olmadığı dikkate alınırsa, bu ilkelerin üyelere “öneri niteliğindeki” yardımcı ve yol gösterici işlevi ağır basmaktadır.

Meslek Odası Çalışmaları

Bir mesleğin profesyonel olarak kabul edilebilmesi için 3 temel koşul bulunmaktadır (Akkoyun; 1995):

 1. Mesleğin yasal olarak tanınması,
 2. Yetiştirme standartlarının olması,
 3. Uygulanabilir etik kurallarının ve yaptırımlarının olması.

Bu kriterler açısından irdelendiğinde ülkemizde PDR alanının “profesyonel bir meslek” olduğunu söyleyebilmek olası değildir. Türk PDRDER’in tüm çalışmaları da bu kriterler açısından istenilen düzenlemelerin gerçekleşmesini sağlama amacına yöneliktir.

Psikolojik danışma alanının toplumumuzda profesyonel bir meslek olarak yerleşmesi ve serbest olarak icra edilir olabilmesi ancak yasal düzenlemeler ve meslek yasası ile mümkün olabilecektir. Meslek elemanı yetiştirme ve mesleki uygulamalarının standartlarını ortaya koyan, mesleğe giriş ve çıkışları belirleyen, meslek örgütünün işleyiş esaslarını saptayan yasal düzenlemelere gereksinim vardır (Ergene, 2003).

Bu düşünce ile dernekte 2003 yılında “Meslek Birliği ve Meslek Yasası Hazırlama Komisyonu” kurulmuş, komisyon bu konuda hazırladığı taslağı 2004 yılında üyelerin görüşlerine sunmuş, 2006 yılına dek “Meslek Odası Yasa Taslağı”, ilgili kurullarda görüşülüp, tartışılmış, hukukçulardan ve sendikalardan görüş istenmiş ve son şekli verilmeye çalışılmıştır. Ağustos 2006 tarihinde, dönemin iktidar partisinden bir milletvekiline sunularak, TBMM’ne taşınması için ön çalışmalar yapılmış ve 8 Şubat 2007’de Dernek Başkanı ve ilgili komisyon üyeleri TBMM’de İktidar Partisi/AKP Başbakan vekilini ziyaret ederek destek istemiş, gerekli işlemlere başlanmasını sağlamıştır. Bu görüşmeden sonra Kanun teklifi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı olmak üzere yedi bakanlıktan görüş istenmiştir. İlgili Bakanlıklardan gelen görüşler sonucunda Kanun Teklifi 31.05.2007 tarihinde “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” esas komisyon, Adalet Komisyonu da tali komisyon olmak üzere TBMM’ne sunulmuştur. Ancak 2007 Temmuzunda erken genel seçim ile Meclis yenilenince, Kanun taslağı başvurumuz kadükleşmiştir. Bu süreçte taslağı yeniden Meclise sunma çalışmaları Derneğimiz tarafından organize edilmeye çalışılmaktadır.

Kuşkusuz “Meslek Yasası”nın kabul edilmesiyle alanda tartışılan pek çok soruna (eğitim standartları, unvan sorunu, özlük hakları, çalışma standartları, vb.) çözüm bulma konusunda önemli aşamalar kaydedilebilecektir. Aksi takdirde, PDR alanının yasalarla belirlenmiş genel bir tanımı olmadığı sürece, bu mesleğin, bağımsız meslek icrası için yeterliliği onaylanmamış kişilerce kötüye kullanımı söz konusudur. Türkiye’nin batıya açılım sürecinde olduğu şu günlerde, PDR alanında çağdaş standartların uygulanması gerekliliğine bağlı olarak, bu alanda verilen hizmetlerin koşul ve esaslarının belirlendiği bir “Meslek Yasası”na acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Profesyonel bir meslek olarak kabul edilebilmek, bu yolda her bir meslek üyesinin sorumluluğu ve çabalarının birleştirilmesi ile hız kazanabilecektir.

Unvan Sorunu İle İlgili Çalışmalar 

Bir çalışma alanının “meslek” sayılabilmesi için, öncelikle, kendine özgü mesleki faaliyetleri olması ve bu faaliyetleri yürütecek kişilerin, gerekli bilgi ve becerileri kazanabilecekleri özgül bir eğitimden geçmeleri gerekir. Bu eğitim sonucu kazanılan “diploma” ile kişi çalışma hayatına atılır ve belli bir meslek unvanı ile belirli bir pozisyona yerleşerek mesleki faaliyetlerini icra eder (Kuzgun, 1990).

PDR hizmetlerini yürütecek personelin unvan sorunu aslında bu hizmetlerin ülkemizde başlamasından bu yana hep süregelmiştir. Geçmişe dönüp resmi belgelerde geçen unvanların neler olduğuna bakıldığında, bunların belki de başka hiçbir meslekte görülmeyecek kadar çok çeşitli oldukları görülür (Pişkin, 2006).

Doğan (1991) ve Kuzgun (1990) bu unvanları şöyle sıralamaktadır: Eğitim uzmanı, eğitim uzman yardımcısı, psikolog, pedagog, rehberlik uzmanı, rehber, danışman rehber, grup rehberi, rehberlik müşaviri, mesleğe yöneltme ve rehberlik uzmanı, danışman, okul danışmanı, danışma psikologu, okul psikologu, rehber öğretmen, psikolojik danışman, okul psikolojik danışmanı, vb.

Yükseköğretim Kurulu, mezunlara verilecek unvanları belirleme yoluyla istihdamda ortaya çıkan kavram karışıklığına bir ölçüde açıklık getirmek istemiş, bu amaçla Kurul 15.09.1988 tarih ve 46 sayılı oturumunda Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin (A.Ü.) Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü ve Eğitim Fakültelerinin eğitim bilimleri bölümleri mezunlarına “psikolog” unvanı verilmesinin uygun olacağına karar vermiştir (Kuzgun, 1990). Ancak bu karar sadece Ankara Üniversitesi mezunlarına yönelik olarak uygulanmış ve daha sonra bu uygulama kaldırılmıştır.

Ülkemizde PDR alanında çalışanların unvan sorunu, meslek elemanları arasında kimlik kargaşasına yol açmaktadır. Bu nedenle, dernek bu konu ile ilgili birçok girişimde bulunmuş ve alanın niteliğine uygun bir mesleki unvanın kabul edilmesi için çabalarını sürdürmüştür. Dernek olarak bu konuda ilk çalışmalar ile ilgili şu açıklamalar yapılmıştır (Yıldırım ve Bilge, 1990):

“PDR-DER, meslektaşlarımızın unvanına açıklık ve yasal bir kimlik kazandırmak amacıyla YÖK ve Üniversitelerarası Kurul nezdinde girişimlerde bulunmuştur. YÖK ve Üniversitelerarası Kurul’a yazılan yazılarda, mesleğimizin nitelikleri, Psikolojik Hizmetler içinde uygulanan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı ve Psikoloji biliminin alt uzmanlık dalları anlatılarak; klinik psikoloğu, endüstriyel psikoloğu, gelişim psikoloğu, danışma psikoloğu, vb. unvanlardan, PDR mezunları için en uygun unvanın “Danışma Psikoloğu” unvanı olduğu belirtilmiştir. Daha önce PDR programından mezun olanlarla ilgili olarak YÖK düzeyinde alınan kararın uygun olmadığı kanısında olduğumuz ve bu kararın değiştirilmesi ve “Danışma Psikoloğu” unvanının yetkililerce bir karara bağlanması amacına yönelik çalışmalar devam etmektedir”.

Ancak A.B.D. başlangıçta kullanılan “Guidance Worker”, “Guidance Counselor” gibi unvanlardan sonra, 1951’de Amerikan Psikoloji Derneğinin bir alt bölümü olarak yer alan ‘Counseling Psychology’ alanında çalışanlara verilmesini benimsediği “Counseling Psychologist” (Danışma Psikoloğu) unvanı, alandaki bazı akademisyenlerce uygun görülüp ülkemiz için önerilse de (Kuzgun, 1990), genel olarak tartışma konusu olmuş ve benimsenmemiştir.

2 Nisan 1993 tarihinde, dernek tarafından PDR Anabilim Dalı Başkanları/temsilcileri ile PDR’deki unvan sorununun tartışılması için bir Ankara’da toplantı gerçekleştirilmiş ve toplantı soncunda PDR lisans mezunlarının “Psikolojik Danışman” unvanı almalarının uygun olacağı görüşü benimsenmiştir (PDR Dergisi, 1993; sayı: 4).

Dernek, bu unvanın benimsenmesi konusunda PDR Anabilim Dallarından görüş almış ve mutabakatla YÖK’e bu konuda başvurular yapmıştır. Ancak YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1983’de Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde kullanılan “Rehber Öğretmen” unvanını 1989 yılında benimsemiş, dahası bazı üniversitelerde bu unvan PDR mezunlarının diplomalarına yazılmaya başlanmıştır (Şen, 2006).

PDR-DER, 5 Kasım 1996’da Ankara’da olan akademisyenler ile toplanarak, lisans diplomalarına yazılan “Rehber Öğretmen” unvanının kaldırılması ve YÖK’ün 1989 yılında aldığı “PDR bölümlerinden mezun olanlara ‘Rehber Öğretmen’ unvanı verilmesine ilişkin kararının değiştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması kararları alınmıştır. Bu kararlar Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kurulunda, lisans diplomalarında yer alan “Rehber Öğretmen unvanıyla mezun olmuştur” ibaresinin çıkarılmasıyla ilk meyvesini vermiştir (PDR Dergisi; 1996, sayı 7, s. 48).

Bu çalışmalar, PDR-DER tarafından 1997 yılında YÖK’e yeniden yazı yazılması, alan akademisyenlerin görüşlerine ve alanın niteliğine uygun olarak yapılan işi en doğru tanımlayan unvanın “Psikolojik Danışman” olması gerektiğini savunulan bir rapor gönderilmesi ile sürmüştür.

Tüm bu girişimlerin sonucunda YÖK’ten arzulanan sonuç alınmamış olsa da, 2001 yılında yayınlanan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde “Psikolojik Danışman” unvanı “Rehber Öğretmen” unvanının yanına parantez içinde de olsa ilk kez girmiştir. Bu gelişmede derneğin çabaları önemli olmuştur.

Unvan sorunu ile ilgili olarak Dernek tarafından Devlet Personel Başkanlığı ile de birkaç kez görüşmeler yapılmış (2002, 2004 ve 2009 yıllarında), 190 sayılı Devlet Kadro Cetvelinde “Psikolojik Danışman” kadrolarının tahsis edilmesi için yazılı başvurularda bulunulmuş, ancak henüz olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu konuda etkili stratejilerin uygulanması ve sorunu izleme çalışmalarının sürmesi gereklidir (Şen, 2006). Bu amaca yönelik olarak IV. PDR Anabilim Dalları Toplantısında bir komisyon oluşturulmuştur (Türk PDR Bülteni, 2005, sayı.11).

Bugünkü uygulamalarda, eğitimde istihdam edilenler için “Rehber Öğretmen” unvanının, tahsis edilen kadronun adı olduğu, “Psikolojik Danışman” unvanının ise mesleki kimlik unvanı olduğu, alanda çalışanlarca benimsenmektedir. Ancak, toplumun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine duyduğu gereksinime dayalı olarak, PDR mezunları sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil, Sağlık, Adalet, Çalışma Bakanlıkları, Üniversiteler, Mediko Sosyal Merkezleri, diğer kamu ve özel kuruluşlar ile endüstri alanında istihdam edilmektedir. Bu nedenle, PDR programlarından mezunlara “Rehber Öğretmen” unvanının verilmesi, bu mesleğin hizmet ve iş alanlarını “eğitim” alanı ile sınırlamakta, mesleğin gelişimini engelleyici bir rol oynamaktadır (Özgüven, 1990).

PDR Alanında Çalışanların Özlük Hakları ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar 

Türk PDR-DER, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların “unvan sorunu” ve “İstihdam alanlarını koruma ve geliştirme” konusunda olduğu gibi, meslek elemanlarının özlük haklarını savunan bir mesleki örgüt olarak da faaliyet göstermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda rehber öğretmen kadrosunda çalışan psikolojik danışmanların rolleri, kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklar ilgili yönetmeliklerle tanımlanmıştır. Ancak MEB tarafından yayınlanmış birçok mevzuatta farklı görev ve roller yüklediği ve bu görevlerin kendi içinde ya da meslek ilkeleri ve etiği ile çelişkiler taşıdığı da görülmektedir. (Doğan, 1995;  Şen, 2007).

 

[ultimatemember form_id=4523]

Takvim

Ağustos 2021

Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fotoğraflar

Please check your feed, the data was entered incorrectly.

İletişim

(362) 999 1090 - (533) 151 7470
Çiftlik Mah. Lise Cad. No:32 B Blok Kat:3 Daire:3 55060 İlkadım/SAMSUN
Pazartesi.....:
Salı.............: 12:00–18:00
Çarşamba...: 12:00–18:00
Perşembe...: 12:00–18:00
Cuma..........: 12:00–18:00
Cumartesi...: 09:00–15:00
Pazar..........: 09:00–15:00