samsunpdr.org

Tüzük

Tüzük

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ

(TÜRK PDR-DER) TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Derneğin Adı, Merkezi ve Amacı, Faaliyetleri

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin adı, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Derneği’dir. Kısa adı Türk PDR-DER’ dir.

Madde 2: Derneğin merkezi Ankara’da, ikametgahı; Öncebeci Mah. Umut Sokak No:50/4 Kolej Çankaya ANKARA’dır. Derneğin şubesi açılabilir.

Kurucu Üyeler

Madde 3: Prof. Dr. İ. Ethem ÖZGÜVEN, H.Ü. Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Başkanı, Doç. Dr. Yadigar Kılıçcı, H.Ü. Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Nilüfer Voltan Acar, H.Ü. Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Oya G. Ersever, H.Ü. Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Mesut Baş, H.Ü. Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Fidan Korkut, H.Ü. Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi, İbrahim Yıldırım, H.Ü. Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi, Tuncay Ergene, H.Ü.Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Derneğin Amacı

Madde 4: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Psikolojik

Danışmanların Meslek Örgütü olarak;

 1. Psikolojik Danışmanların birlik, beraberlik ve mesleki dayanışmasını sağlayarak, oda, federasyon gibi mesleki örgütlenmeler için her türlü mevzuat çalışmalarını gerçekleştirmek; buna yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının ve Psikolojik Danışmanlık mesleğinin ülkemizde tanıtılması, gelişmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak,
 3. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğinin uygulama ve etkinlik alanlarını genişletmek, Psikolojik Danışmanların bilimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak,
 4. Psikolojik Danışmanların haklarını gözetmek ve korumak,
 5. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğinin kural ve ilkelerini gözeterek, aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere gerekli işlemlerin yapılması için duyuruda bulunmak,
 6. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik çalışmalar yapmak,
 7. Eğitim, kariyer ve mesleki rehberlik, ruh sağlığı, evlilik ve aile ile rehabilitasyon alanlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinisunmak ve bu konularda eğitimler vermek.

Derneğin Çalışma Konu ve Biçimleri

Madde 5: Dernek amacına ulaşmak için şu faaliyetlerde bulunur:

 1. Mesleki ve bilimsel toplantılar düzenler,
 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğini saygın ve halkın doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek, üyelerine Psikolojik Danışma ve Rehberlik bilim ve mesleğindeki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar, açık oturumlar vb. düzenler, yayın yapar,
 3. Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur.
 4. Üyelerini Psikolojik Danışma ve Rehberliğin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olur,
 5. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin meslek olarak gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar,
 6. Psikolojik Danışma ve Rehberlik personelinin eğitilmesi, çalışma koşulları ile üstlendikleri yetki ve sorumlulukların saptanması ve tanıtılması, mesleğin etik ilke ve kurallara uygun yürütüldüğünün denetlenmesi konusunda çalışmalar yapar,
 7. Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerin çağdaş düzeyde yetişmelerini sağlamak için başarı veya üstün başarı gösteren öğrenci ve dernek üyelerini ödüllendirir,
 8. İlgili Türk ve yabancı bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kurumlarla işbirliği yapar,
 9. Uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek için alan çalışmaları yapar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri açar,
 10. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum vb. düzenler veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılır,
 11. Zamanı verimli kullanma, verimli ders çalışma, eğitsel kararlar alma, sınav ve tercih danışmanlığı, akademik başarı, bireyi tanıma hizmetlerine ilişkin eğitim kurumları, aile ve topluma dönük okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri verir,
 12. İlgi, yetenek, kişilik, akademik başarı ve mesleki değerleri belirlemek, bu özellikler doğrultusunda bir alan, iş veya mesleğe yönlendirmek, meslekleri tanıtmak, mesleki kararların oluşmasına destek vermek, mesleki gelişim, iş ortamlarında insan kaynakları, personel seçimi, stresin azaltılması, verimliliğin artırılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, liderlik eğitimi gibi bireysel ve kurumsal etkinlikleri içeren kariyer psikolojik danışmanlığı hizmeti verir,
 13. Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlıların kişisel ve sosyal uyumlarını geliştirme, etkili iletişim, problem çözme ve sosyal becerileri, olumlu kişilik ve benlik özelliklerini, stresle başa çıkma stratejilerini kazandırma, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı ve dengeli bir yaşam için önleyici nitelikte bilgilendirmeler ve sağaltım çalışmaları yapmaya yönelik ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı hizmeti verir,
 14. Romantik ilişkiler, eş seçimi, nişanlılık, evlilik öncesi eğitim ve hazırlık, eşler ve diğer aile bireylerinin birbirleriyle ve sosyal yapı ile ilişkileri, ana-baba eğitimi, cinsel eğitim, boşanma öncesi ve sonrası eşler ve çocukların yeni duruma uyumlarına yönelik evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı hizmeti verir,
 15. Özel gereksinimli bireyleri tanılamak, devam ettikleri eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına ve sosyal çevreye uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak, kendilerine ve yakınlarına psikolojik destek sağlamak, toplumsal ve doğal afetlerden etkilenen tüm bireylere psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı hizmeti verir,
 16. Psikolojik danışma ve rehberlik ve dernek tüzüğünde belirtilen çalışma alanlarında araştırma, uygulama, koordinasyon, bilirkişilik ve paydaşlık işlerini yapar.

BÖLÜM II

Derneğe Üye Olma, Üyelik Aidatı, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma, Derneğin Üyeleri, Üyelik Aidatı

Madde 6: Derneğin ve şubelerin asıl ve fahri olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

Asıl Üye Olabilme Koşulları

 1. Medeni haklara sahip, 18 yaşını bitirmiş olmak,
 2. C. vatandaşı olmak veya Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak,
 3. Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerin birinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler lisans programından/bölümünden/ana bilim dalından mezun olmak veya farklı disiplinlerden mezun olup mezuniyet sonrası tezli lisansüstü eğitimini bu alanda tamamlamış olmak,
 4. Üyelik giriş aidatı 50 TL. ödemek ve tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi kabul etmek.

Bu üyelik koşulları şubeler için de geçerli olup, koşullara aykırı üye kaydı yapılamaz.

Fahri Üye Olabilme Koşulları

Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora Programlarında okuyan öğrenciler derneğe fahri üye olabilirler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin dışında, Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet edenler Yönetim Kurulu kararıyla fahri üyeliğe kabul edilebilirler. Fahri üye olarak kabul edilen yabancıların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranmaz.

Fahri üyelerden üyelik giriş ve yıllık aidat alınmaz.

Üyelik İşlemleri

Üyeliğe Giriş

Madde 7: Derneğe asıl veya fahri üye olmak isteyenler, iki fotoğraf, bir nüfus cüzdanı örneği, mezuniyet/öğrenci belgesinin fotokopisi, üyelik giriş ve aidat ödeme belgesi ile birlikte, şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek başvuru formunu imza ederek şube olan ya da şubeye bağlı olan illerde Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına, şube olmayan illerde ise Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. İstekleri ret olunanlara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. İstekleri kabul edilenler ‘Asıl Üye’ defterine kayıt edilirler. Asıl üyeler, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümleri düzenli olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. Her çeşit üye, derneğin yönetimi ile ilgili dilekçelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına verme yetkisine sahiptir. Dernekten herhangi bir nedenle ayrılan üyenin, ayrılma tarihine kadar olan aidat, hizmet karşılığı borçlarını ödemeleri şarttır. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır.

Her ne nedenle olursa olsun, üyelikten istifa edenler ya da çıkarılanlar istifa ya da çıkarılma tarihinin üzerinden üç yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

Şubeler sadece kurulduğu il veya illerde ikamet eden veya çalışan, üye olabilme koşullarını taşıyan kişileri üye yapabilirler.

Üye Nakil İşlemleri

Şubeler, şubenin olduğu bir ile nakil olan üyenin üyelik başvurusunda istenilen belgelerini, yeni şubesine gönderecek, genel merkeze de dönem raporuyla birlikte bilgi vereceklerdir. Üye, şubenin olmadığı bir ile gittiği durumda da belirtilen belgeler genel merkeze gönderilecektir. Bildirimde bulunurken üyenin aidat durumuna ilişkin bilgiler de gönderilecektir. Üye kayıt defterine de “nakil nedeniyle üyeliği silinmiştir” yazılacaktır. Üye kayıt defterine bu kişinin yerine ve üye numarasına yeni üye kaydedilmeyecektir.

Şubeler, kendilerine nakil yoluyla gelen üyelerin bilgi ve belgeleri gelmediği durumda, üyenin geldiği Şubeden veya Genel Merkezden bu belgeleri isteyeceklerdir.

Üyeler yer değiştirdikçe, üyelik için istenilen belgeleri yeniden istenilmeyecektir.

Üyelik Aidatı

Üyelik aidatı yıllık 60 TL.’dir. Derneğe ayni veya nakdi bağış yapanlar aidat ödemesinden muaftır. Muafiyetin süresi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Üyelik Hakları

Madde 8: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Üyelikten Çıkma

Madde 9: Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10: Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kayıtları silinir ve karar 30 gün içinde ilgililere yazılı olarak normal posta ile duyurulur.

 1. Dernekler kanununa göre üye olma şartlarını sonradan kaybedenler,
 2. Üyelik aidatlarını üç yıl üst üste, yapılan yazılı uyarıya rağmen ödemeyenler,
 3. Derneğin amacına aykırı davrananlar, çalışmaları engelleyip güçleştirenler, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar ve yetkili olmadıkları halde Derneği herhangi bir vecibe altına sokanlar,
 4. PDR uzmanlığı ile bağdaşmayan sakıncalı tutum ve davranışlarla, Dernekler Kanununa ve Derneğin Tüzüğüne aykırı eylemlerde bulunanlar Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernek üyeliğinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, derneğin

menkul veya gayri menkulleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.

Şubeler de şube üyeleri ile ilgili olarak üyelikten çıkarılma işlemlerinde bu hükümlere uyarlar. Üyelikten çıkarılan üyelere ilişkin Genel Merkeze 15 gün içinde bilgi verilir.

BÖLÜM III

Dernek Organları, Kuruluş ve Yetki Görevleri

Madde 11: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği;

 1. Genel Merkez
 2. Şubeler’den oluşur.

Genel Merkez ve Şubelerin Organları şunlardır:

 1. Genel Merkez Organları
  • Genel Merkez Genel Kurulu
  • Genel Merkez Yönetim Kurulu
  • Genel Merkez Denetleme Kurulu
  • Etik Kurul
 2. Şube Organları
  • Şube Genel Kurulu
  • Şube Yönetim Kurulu
  • Şube Denetleme Kurulu

Genel Merkez Genel Kurulu

Madde 12: Genel Kurul, Derneğin en yetkili ve en üst organı olup şube üyeleri dahil derneğin asıl üyelerinden oluşur. Fahri üyeler toplantılara katılabilir, söz alabilirlerse de oy hakları yoktur ve organlara seçilemezler.

 1. Olağan Toplantı: Genel Kurul iki yılda bir defa da seçimli olarak Mart ayında Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Ankara’da toplanır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, genel kurul kararını Aralık ayı içinde alır ve genel kurul tarihi ile gündemi duyurur.
 1. Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplanı

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 13: Yönetim kurulu, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeleri, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, elektronik posta veya derneğin internet sayfasından duyurmak suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

Genel kurul öncesi, dernek faaliyet raporu da aynı yöntemle üyelere gönderilir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 14: Genel Kurul, bu tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Şube üyeleri de merkezin doğal üyeleri olduğundan üye sayısı buna gore belirlenir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 15: Genel merkez genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Dernek üyesi olmayanlar da genel kurula katılabilirler ancak bu kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda fesih dışındaki kararlar salt çoğunlukla, fesih kararı ise toplantıya katılanların üçte iki oyu ile alınır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

 1. Dernek organlarını seçmek,
 2. Dernek Tüzüğünü yapmak ve tüzük değişikliklerini karara bağlamak,
 3. Yönetim, Denetleme ve Etik Kurulları raporlarını görüşüp ibra etmek,
 4. Gelecek çalışma dönemi için Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 6. Derneğin bir federasyona katılıp katılmamasına karar vermek,
 7. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında karar vermek,
 8. Derneğin feshedilmesine karar vermek,
 9. Derneğin amacını gerçekleştirmesi için her türlü kararları almak, Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 10. Üyelikten çıkarma itirazlarını karara bağlamak,
 11. Açılmasına karar verilen şubeler ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
 12. Genel merkez yönetim kuruluna, şubelerin de görüşü alınarak ilke, esas ve yönerge çıkarma yetkisi vermek.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 17: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından iki yıl süreyle ve gizli seçilecek yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunu başkan temsil eder. Derneği ise Yönetim Kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi ücret karşılığında Şubede çalıştırabilir. Genel Başkan bulunmadığı durumda genel başkan yardımcısı, genel başkan yardımcısının bulunmadığı durumda da genel sekreter toplantılarda başkanlık görevini yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Özür bildirmeden üst üstte üç kere toplantıya gelmeyen veya özür bildirse de altı aylık süre içinde dört toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu durumu Başkan Yönetim Kuruluna sunduktan sonra ilgili üyeye yazı ile bildirir.

Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı taktirde aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler Yönetim Kurulu üyeliği için çağrılırlar. Ayrılma ve diğer sebeplerle Yönetim Kurulu üye sayısı yedekler de dahil dört kişiden aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde seçim için toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 18: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneğin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 2. Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar vermek

(Genel Kurul toplantılarından önceki üç gün içinde üye kaydı yapılmaz),

 1. Üye aidatlarının ödeme şeklini tespit etmek,
 2. Derneğe yapılan bağışlar hakkında karar vermek,
 3. Derneğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunmak, gelir sağlamak için olanaklar araştırmak,
 4. Genel Kurul için gündem hazırlamak, toplantıyı gerçekleştirmek,
 5. Genel Kurul toplantısından on beş gün önce Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlamak,
 6. Gerektiğinde Tüzük değişikliği için önerileri hazırlamak, Genel Kurula sunmak,
 7. Derneğin gelir ve gider işlemlerini Dernekler Kanunu ile tespit edilen esas ve belgelere uygun olarak yapmak ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 8. Genel Kurul toplantısında alınan kararları yerine getirmek,
 9. Dernek ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
 10. Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit etmek, işe alınma veya ilişik kesme işlemleri hakkında karar vermek,
 11. Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 12. Bu tüzükle verilen diğer görevleri yapmak,
 13. Şube isteklerini görüşerek karara bağlamak ve kararını yazılı olarak bildirmek,
 14. Şubelerden dönem raporlarını, süresini yönetim kurulunun belirleyeceği sıklıkta istemek,
 15. Genel kuruldan yetki alarak ve şubelerin de görüşü alınarak, dernek işleyişine ilişkin ilke, esas ve yönerge çıkarmak.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Görevleri

Madde 19: Genel merkez yönetim kurulu üyelikleri; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Basın Yayın Sekreteri ve Genel Eğitim Sekreteri’nden oluşur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Genel Başkan

 1. Derneği yönetim kurulu adına yurtiçi ve yurt dışında temsil etmek,
 2. Tüzük hükümlerinin ve dernek genel kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 3. Yönetim kurulu üyeleri arasında işbirliğini sağlamak,
 4. Yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını denetlemek,
 5. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 6. Dernek işbirliğinde düzenlenecek toplantılarda derneği temsil etmek, katılamayacağı durumlarda yerine yönetim kurulu üyelerinden birisini görevlendirmek.
 7. Derneğin üye olacağı birlik ve federasyonlarda derneği temsil etmek ve bu toplantılara katılmak,
 8. Bu yetkisini gerektiğinde bir yönetim kurulu üyesine devretmek,
 9. Şube başkanlar kuruluna başkanlık etmek,
 10. Dernek yayın organlarının sahipliğini yapmak.

Genel Başkan Yardımcısı

 1. Başkanın bulunmadığı durumlarda dernek yönetim kurulunu temsil etmek,
 2. Başkanın olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 3. Dernek çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulacak komisyonları koordine etmek,
 4. Başkanın bütün görevlerinde ona yardım etmek,
 5. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Genel Sekreter

 1. Başkan ve başkan yardımcısının olmadığı durumlarda, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 2. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,
 3. Karar defterini tutmak,
 4. Yapılacak yazışmaları hazırlayarak başkanın imzasına sunmak ve kendi imzası ile gönderilecekleri imzalamak,
 5. Dernek ile ilgili her türlü haberleşmeyi koordine etmek,
 6. Dernek arşivini oluşturmak,
 7. Genel kurul gündemini oluşturmak,
 8. Genel kurula sunulmak üzere dernek faaliyet raporunu hazırlamak,
 9. Derneğin ücretli personel çalıştırması durumunda, bu personelin çalışmalarını düzenlemek,
 10. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Genel Mali Sekreter

 1. Derneğin gelir giderlerinin kaydını takip etmek ve ilgili defterlerin kaydını tutmak,
 2. Derneğin banka, e-pos, mobil pos, posta çeki hesaplarını takip etmek,
 3. Dernek adına muhasebeci ile işbirliğini sağlamak,
 4. Dernek aidatlarının ödenmesini sağlamak ve bunları ilgili kayıt sistemine işlemek,
 5. Yönetim kuruluna ve genel kurula sunulacak mali raporları hazırlamak,
 6. Derneğin vergi, sigorta ödemelerini takip etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek,
 7. Genel kurula sunulmak üzere tahmini bütçeyi hazırlamak,
 8. Dernek adına verilecek burslarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 9. Derneğe yapılacak şartlı veya şartsız bağışlarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 10. Derneğin demirbaş kayıtlarının takibini gerçekleştirmek,
 11. Derneğin çalıştıracağı personelin ödemelerini gerçekleştirmek,
 12. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Genel Basın Yayın Sekreteri

 1. Üyelerin, meslek elemanlarının ve toplumun dernek ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
 2. Derneğin dergi, kitap, bülten, broşür gibi yayınları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 3. Derneğin internet sayfası ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 4. Dernek adına hazırlanacak basın açıklamalarını organize etmek ve bunların yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,
 5. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Genel Örgütlenme Sekreteri

 1. Derneğe yapılacak üyelik başvurularını incelemek ve uygun olanları yönetim kuruluna sunmak,
 2. Dernek üyeliğinden istifa başvurularını incelemek ve yönetim kuruluna sunmak,
 3. Derneğin üye sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek,
 4. Şube ve temsilcilik kuruluş çalışmalarını düzenlemek,
 5. Şube dönem raporlarını takip etmek,
 6. Üyelerin bilgilerini güncelleme çalışmalarını yürütmek,
 7. PDR öğrenci kulüpleriyle işbirliğini gerçekleştirmek,
 8. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Genel Eğitim Sekreteri

 1. Meslek elemanlarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak derneğin eğitim plan ve programlarını oluşturmak ve yönetim kuruluna sunmak,
 2. Düzenlenecek eğitim faaliyetleriyle ilgili organizasyonları takip etmek,
 3. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Genel Merkez Denetleme Kurulu

Madde 20: Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul, üyelerinden birini başkan seçer. Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla Dernek hesaplarını denetler. Yıllık çalışma dönemi sonunda hazırlayacağı raporunu Genel Kurula sunar. Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Etik Kurul

Madde 21: Etik kurul üyeleri Genel Merkez Genel Kurulunca Dernek üyeleri arasından Etik Kurul Yönetmeliği uyarınca gizli oyla seçilen 5 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Etik Kurulun görev süresi iki yıldır. Etik Kurul Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.

Şubeler ve Şube Organları

Madde 22: Şubeler aşağıda belirtilen koşullarda kurulur ve faaliyetlerini yürütürler.

 1. Şubelerin Kuruluşları ve Faaliyetleri
 • En az 70 üyesi olan illerde ya da en fazla birbirine komşu üç ilden (bölgeden) oluşacak şekilde şubeler açılabili Birden fazla ilden oluşacak şekilde açılan şubenin merkezi, kuruluş aşamasında en fazla üyeye sahip ilde bulunur. O ildeki ya da bölgedeki en az üç üye, Merkez Yönetim Kuruluna derneğin şubesi olma isteklerini bildiren bir dilekçe ile başvururlar. Bu dilekçede derneğin amacına ulaşması için ne gibi katkılarda bulunacakları gerekçeli olarak belirtilir.
 • Merkez Genel Kurulu şube açılması kararını alır. Bir ilde şube açılması kararının alınması durumunda, Merkez Yönetim Kurulu şube açılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Şube açılacak ildeki işlemlerin yürütülmesi başlaması için bu durum dilekçe sahiplerine Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.
 • Şube açılması için dilekçe veren üyeler şubenin açılması işlemlerinin de sorumluluğunu yüklenirler. Şubenin açılması için gerekli evrakları tamamladıktan sonra şubenin açılacağı ilin mülki amirine vererek, kuruluş işlemlerini başlatırlar. Bu sorumluluk şube resmen kuruluncaya kadar devem eder.
 • Şubenin amacı Dernek merkezinin amacıyla aynı doğrultudadır. Üyelik koşulları aynen benimsenir.
 • Meslek üyelerinin haklarını korumak amacıyla yapılan yasa çalışmalarında merkez temsilci olur. Derneğin temsil edilmesi durumunun söz konusu olduğu yasa çalışmalarında şubelerle muhakkak işbirliği yapılır.
 1. Şubelerin Konu ve Çalışma Biçimleri

Şubeler dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yürütürler.

 • Mesleki ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
 • Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğini yaygın ve halkın doğrudan yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek,
 • Üyelerine yeni gelişmeleri tanıtmak ve hizmetiçi eğitim amacıyla konferanslar, seminerler düzenlemek,
 • Psikolojik danışma ve rehberlik alanında mesleki gelişmeler için çalışmalar düzenlemek ve bu konuda merkezle işbirliği yapmak,
 • Şube üyelerinin adres ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri genel

merkeze bildirmek,

 • Şube üyelerinin üyelik aidatlarının %40’ını merkeze ödemek,
 • Düzenlediği toplantıları merkeze bildirmek ve bu toplantılardan elde edeceği gelirin %10’unu merkeze ödemek,
 • Yapacağı çeşitli etkinliklerde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin şubesi olduğu ifadesine yazılı malzemelerde ve duyurularda yer vermek,
 • Dernek tüzüğü ve meslek ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulunanların, üyelikten çıkarılma işlemlerini gerçekleştirmek.

Dönem Raporu Hazırlama

Şubeler eğitim faaliyeti, toplantı katılımı, basın açıklaması, sunulan raporlar, başvurulan veya yürütülen projeler, yeni üyelikler, üyelik istifaları, gelir-gider durumu gibi faaliyetlere ilişkin raporları üç aylık dönemlerde hazırlayarak, genel merkeze gönderirler.

Şubelerin faaliyet alanları

Şubeler, genel merkeze bilgi vererek hizmet ve faaliyetlerde bulunur.

Şube Organları

Madde 23: Şubelerin organları:

 1. Şube genel kurulu
 2. Şube yönetim kurulu
 3. Şube denetleme kurulundan oluşur.

Şube Genel Kurulu

Madde 24: Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili ve en üst organı olup asil üyelerden oluşur.

Şubeler, olağan genel kurullarını Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce gerçekleştirilir. Seçim sonuçları ile zorunlu organlara seçilenler 15 gün içinde Genel Merkeze bildirilir.

Şube olağanüstü genel kurulu Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ve şube üyelerinden en az beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplanır.

Şube Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte ikisinin yazılı isteği üzerine Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Şube Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Şube Genel Kurulu Çağrı Usulü

Madde 25: Şube yönetim kurulu, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeleri, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, elektronik posta veya varsa şubenin internet sayfasından duyurmak suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

Genel kurul öncesi, şube faaliyet raporu da aynı yöntemle üyelere gönderilir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Şube Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı

Madde 26: Şube Genel Kurulu bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıda katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Şube Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

Madde 27: Şube genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Dernek üyesi olmayanlar da genel kurula katılabilirler ancak bu kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Şube organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda fesih dışındaki kararlar salt çoğunlukla, fesih kararı ise toplantıya katılanların üçte iki oyu ile alınır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 28: Şube genel kurulunun görev ve yetkileri;

 1. Şube organlarını seçmek,
 2. Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp ibra etmek,
 3. Gelecek çalışma dönemi için Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Şubenin feshedilmesine karar vermek,
 5. Şubenin amacını gerçekleştirmesi için her türlü kararları almak, Mevzuata ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 6. Üyelikten çıkarma itirazlarını karara bağlamak.

Şube Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 29: Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından asil üyeler arasından iki yıl süreyle ve gizli seçilecek yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunu başkan temsil eder. Şubeyi ise Yönetim Kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi ücret karşılığında Şubede çalıştırabilir. Şube başkanı bulunmadığı durumda şube başkan yardımcısı, şube başkan yardımcısının bulunmadığı durumda da şube sekreteri toplantılarda başkanlık görevini yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Özür bildirmeden üst üstte üç kere toplantıya gelmeyen veya özür bildirse de altı aylık süre içinde dört toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu durumu Başkan Yönetim Kuruluna sunduktan sonra ilgili üyeye yazı ile bildirir.

Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı takdirde aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler Yönetim Kurulu üyeliği için çağrılırlar. Ayrılma ve diğer sebeplerle Yönetim Kurulu üye sayısı yedekler de dahil dört kişiden aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde seçim için toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 30: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Şubenin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Şube Genel Kuruluna sunmak,
 2. Şubeye üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar vermek
 3. (Genel Kurul toplanma kararından sonra üye kaydı yapılmaz) ve yeni üyeleri üç aylık dönemler halinde genel merkeze bildirmek,
 4. Üye aidatlarının ödeme şeklini tespit etmek,
 5. Şubeye yapılan bağışlar hakkında karar vermek,
 6. Şubenin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunmak, gelir sağlamak için olanaklar araştırmak,
 7. Şube Genel Kurul için gündem hazırlamak, toplantıyı gerçekleştirmek, genel kurul sonunda zorunlu organlara seçilenleri Genel Merkeze bildirmek,
 8. Şube Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlamak,
 9. Gerektiğinde Tüzük değişikliği için Genel Merkez Yönetimine teklifte bulunmak,
 10. Şube Fahri üyeliği için Genel Merkezin onayını almak,
 11. Şubenin gelir ve gider işlemlerini Dernekler Kanunu ile tespit edilen esas ve belgelere uygun olarak yapmak ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kuruluna sunmak,
 12. Şube Genel Kurul toplantısında alınan kararları yerine getirmek,
 13. Yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
 14. Şubede ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit etmek, işe alınma veya ilişik kesme işlemleri hakkında karar vermek.
 15. Gerekli hallerde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 16. Genel Merkez Yönetiminden alınan yetki üzerine Şubeye gayrimenkul almak ve satmak,
 17. Şube faaliyetleriyle ilgili olarak, üç aylık dönemler halinde raporlarını hazırlamak ve göndermek,
 18. Şube başkanlar kuruluna katılmak,
 19. Bu tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

Şube Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Görevleri

Madde 31: Şube Yönetim KuruluÜyelikleri;

Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Eğitim Sekreteri ve Şube Basın Yayın Sekreteri’nden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yürütür.

Şube Başkanı

 1. Şubeyi, şube yönetim kurulu adına şubenin kurulduğu ilde veya illerde temsil etmek,
 2. Tüzük hükümlerinin ve şube genel kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 3. Yönetim kurulu üyeleri arasında işbirliğini sağlamak,
 4. Yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını denetlemek,
 5. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 6. Şube işbirliğinde düzenlenecek toplantılarda derneği temsil etmek. Katılamayacağı durumlarda yerine yönetim kurulu üyelerinden birisini görevlendirmek,
 7. Şube başkanlar kuruluna katılmak, katılamayacağı durumda yönetim kurulu üyelerinden birisini görevlendirmek,
 8. Şube yayın organlarının sahipliğini yapmak.

Şube Başkan Yardımcısı

 1. Şube başkanının bulunmadığı durumlarda, şube yönetim kurulunu temsil etmek,
 2. Şube başkanının olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 3. Şube çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulacak komisyonları koordine etmek,
 4. Başkanın bütün görevlerinde ona yardım etmek.

 Şube Sekreteri

 1. Şube başkanı ve şube başkan yardımcısının olmadığı durumlarda, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 2. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,
 3. Karar defterini tutmak,
 4. Yapılacak yazışmaları hazırlayarak başkanın imzasına sunmak veya kendi imzası ile gönderilecekleri imzalamak,
 5. Şube ile ilgili her türlü haberleşmeyi koordine etmek,
 6. Şube arşivini oluşturmak,
 7. Şube genel kurul gündemini oluşturmak,
 8. Şube genel kuruluna sunulmak üzere şube faaliyet raporunu hazırlamak,
 9. Şubenin ücretli personel çalıştırması durumunda, bu personelin çalışmalarını düzenlemek,
 10. Şube komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Şube Mali Sekreteri

 1. Şubenin gelir giderlerinin kaydını takip etmek ve ilgili defterlerin kaydını tutmak,
 2. Şubenin banka, e-pos, mobil pos, posta çeki hesaplarını takip etmek,
 3. Şube aidatlarının ödenmesini sağlamak ve bunları ilgili kayıt sistemine işlemek,
 4. Yönetim kuruluna ve şube genel kuruluna sunulacak mali raporları hazırlamak,
 5. Şubenin vergi, sigorta ödemelerini takip etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek,
 6. Şube kuruluna sunulmak üzere tahmini bütçeyi hazırlamak,
 7. Şube adına verilecek burslarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 8. Şubeye yapılacak şartlı veya şartsız bağışlarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 9. Şubenin demirbaş kayıtlarının takibini gerçekleştirmek,
 10. Şubenin çalıştıracağı personelin ödemelerini gerçekleştirmek,
 11. Şube komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Şube Basın Yayın Sekreteri

 1. Üyelerin, meslek elemanlarının ve toplumun şube ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
 2. Şubenin dergi, kitap, bülten, broşür gibi yayınları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 3. Şubenin internet sayfası ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
 4. Şube adına hazırlanacak basın açıklamalarını organize etmek ve bunların yazılı ve görsel medyada yer almasını sa ğlamak,
 5. Şube komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Şube Örgütlenme Sekreteri

 1. Şubeye yapılacak üyelik başvurularını incelemek ve uygun olanları yönetim kuruluna sunmak,
 2. Şube üyeliğinden istifa başvurularını incelemek ve yönetim kuruluna sunmak,
 3. Şubenin üye sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.
 4. Şube kuruluş çalışmalarını düzenlemek,
 5. Genel merkeze gönderilecek dönem raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve göndermek,
 6. Şube genel kurul sonuçlarını ve seçilenleri genel merkeze bildirmek,
 7. Üyelerin bilgilerini güncelleme çalışmalarını yürütmek,
 8. Şubenin görev alanındaki ilde/illerde bulunan PDR öğrenci kulüpleriyle işbirliğini gerçekleştirmek,
 9. Şube komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Şube Eğitim Sekreteri

 1. Meslek elemanlarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak şubenin eğitim plan ve programlarını oluşturmak ve yönetim kuruluna sunmak,
 2. Düzenlenecek eğitim faaliyetleriyle ilgili organizasyonları takip etmek.
 3. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 32: Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul, üyelerinden birini başkan seçer. Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen

aralıklarla Dernek hesaplarını denetler. Yıllık çalışma dönemi sonunda

hazırlayacağı raporunu Genel Kurula sunar. Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Şube Başkanlar Kurulu

Madde 33: Genel başkanın başkanlığında, şubelerde yürütülen çalışmaların derneğin amaç ve ilkelerine uygun ve kurumsal bütünlüğü temsil edecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, şubelerden derneğin çalışmalarına ilişkin öneriler almak, meslek ile ilgili gündemde olan konuları incelemek üzere yılda en az iki defa toplanır. Şube başkanının katılamadığı durumlarda, şubeyi temsilen bir yönetim kurulu üyesi katılır.

Şube başkanlar kurulu sekreterya işlemlerini genel örgütlenme sekreteri yürütür.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 34: Genel merkez ve şube yönetim kurulları yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Valiliğe yazı ile bildirir.

BÖLÜM IV

Derneğin Gelirleri

Mali Hükümler

Madde 35: Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelik aidatları,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan her türlü bağış ve yardımlar. Mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler,
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, araştırma ve incelemeler, araç gereçler, yetiştirme kursları, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konferans, yemek, kokteyl gibi her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler, dernekçe yayınlanan kitap ve dergilerin satışından elde edilen gelirler,
 4. Derneğin bankalarda bulunan paralarının faiz ve ikramiyeleri,
 5. Dernek mallarından elde edilen gelirler,
 6. Dernekler Kanununun cevaz verdiği her çeşit diğer gelirler,
 7. Her türlü ölçme aracı geliştirme, uygulama ve değerlendirme hizmetlerinden elde edilen gelirler,
 8. Danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,
 9. Seminer, kurs, sempozyum ve benzeri hizmet gelirleri.

Derneğin Giderleri

Madde 36: Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı

harcamalardan bin liraya kadar olan giderler, genel merkezde genel başkanın, şube’de ise şube başkanın onayı ile yapılabilir. 1000 liranın üzerindeki giderler Yönetim Kurulu kararları ile gerçekleştirilir.

Gelir ve Giderde Usul

Madde 37: Dernek gelirleri alındı belgesi veya fatura ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidatları toplayacak kişi Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Derneğin Parasının ve Mallarının Korunması

Madde 38:

 1. Yönetim Kurulu, Derneğin demirbaş defterine kayıtlı malları hakkında gerekli muhafaza tedbirlerini alır ve gerekirse sigortalarını yaptırır,
 2. Ankara’da Dernek adına açılmış olan hesaptan Yönetim Kurulu Başkanı ile Muhasip üyenin ancak birlikte attıkları imzalarıyla doğrudan veya çek yazmak suretiyle para çekilebilir. Çekilen para en geç on beş gün içinde sarf yerine harcanır. Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulunca yetki verildiğinde Başkan vekili veya yetki verilen Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından çek imzalanır.

Derneğin borçlanma usûlleri

Madde 39: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kuruldan alınacak yetki üzerine yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 40: Dernek Genel Merkez ve Şubeleri bilanço esasına göre aşağıdaki defterleri tutarlar.

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır,
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir,
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır,
 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir,
 5. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin

dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

BÖLÜM V

Yasaklar

Çeşitli Hükümler

Madde 41: Dernek, ‘Dernekler Kanunu’nda yer alan yasaklar ve yasak faaliyet hükümlerine uyar.

Tüzük Değişikliği

Madde 42: Genel Kurul gündeminde bu konuda maddenin bulunması veya gündeme madde eklenmesinin kabul edilmesi durumunda

tüzük değişikliği görüşülür. Genel kurula katılanların salt çoğunluğunun

kabul oyu ile derneğin tüzüğü değiştirilir. Tüzük değişikliği için olağanüstü

Genel Kurul toplantısı düzenlenebilir.

Derneğin ve Şubelerin Feshi

Madde 43: Toplanma yeter sayısına sahip genel kurul toplantısında, Genel Merkez Genel Kurulu Derneğin, Şube Genel Kurulu ise Şubenin, her zaman feshine karar verebilir. Ancak Genel Kurulun toplantı gündeminde bu konunun bulunması ya da toplantıya katılanların en az onda birinin oyuyla gündeme eklenmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Fesih kararları, toplantıda 2/3 çoğunlukta hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Şube yönetim kurulunun görevlerini zamanında yerine getirmemesi, derneğin genel amaç ve ilkelerine göre hareket etmemesi durumunda merkez genel kurulu tarafından feshedilir.

Derneğin feshi Genel Merkez tasfiye kurulu tarafından Şubenin feshi ise Şube tasfiye kurulu tarafından beş gün içinde Valiliğe yazı ile bildirilir.

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma

Madde 44: Dernek genel merkezi ya da şubelerden herhangi birisi kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, borç ödemede acze düştüğü, ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmayarak zorunlu organların oluşturulmadığı, Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasına imkan kalmadığı, genel kurul toplanma yeter sayısının bulunmaması nedeniyle olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek ve şube merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur.

Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

Derneğin İç Denetim Esasları

Madde 45. Dernek genel merkezi ve şubelerde iç denetim, genel kurullarda seçilen denetleme kurulu üyelerince gerçekleştirilir.

Tasfiye

Madde 46: Derneğin fesih halinde menkul ve gayri menkul bütün mal varlığı ile alacak ve her türlü haklarının devredileceği kurum, fesih kararı verilen Genel Merkez Genel Kurulunda belirlenir.

Şubelerin feshi yada kendiliğinden dağılmış sayılması durumunda mal varlığı genel merkeze devredilir.

Uygulanacak Mevzuat

Madde 47: Bu tüzükte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle Dernekler Kanunu, daha sonra Medeni Kanun uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yaralanarak Genel Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

Genel Başkan: Prof. Dr. Filiz BİLGE

Genel Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI

Genel Sekreter: Ali ERDOĞAN

Genel Eğitim Sekreteri: Dr. İdil AKSÖZ EFE

Genel Mali Sekreter: Şenol DEMİRHAN

Genel Basın Yayın Sekreteri: Uzm. Psi. Dan. Sümeyye DERİN

Genel Örgütlenme Sekreteri: Ali AYDIN

İndir: https://drive.google.com/open?id=1XcDEJk5u5XgeqgiLERG9re2P-OK4ZD5N

EKLER:

Başvuru Formu: https://drive.google.com/open?id=1zW0eGoDgOVqQcxCeD8yZGiOiA1coEplA 

Nakil Formu: https://drive.google.com/open?id=1cg7DMEx2dE3678mkDdnwdHCEYU9hM32u 

[ultimatemember form_id=4523]

Takvim

Ağustos 2021

Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fotoğraflar

Please check your feed, the data was entered incorrectly.

İletişim

(362) 999 1090 - (533) 151 7470
Çiftlik Mah. Lise Cad. No:32 B Blok Kat:3 Daire:3 55060 İlkadım/SAMSUN
Pazartesi.....:
Salı.............: 12:00–18:00
Çarşamba...: 12:00–18:00
Perşembe...: 12:00–18:00
Cuma..........: 12:00–18:00
Cumartesi...: 09:00–15:00
Pazar..........: 09:00–15:00